Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Środowiskowy Dom Samopomocy Justynów ul. Łódzka 35 ogłasza nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej/ terapeuty

Środowiskowy Dom Samopomocy Justynów ul. Łódzka 35 ogłasza nabór  na stanowisko instruktora terapii zajęciowej/ terapeuty

 

 

1.      Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:  Środowiskowy Dom Samopomocy, Justynów ul. Łódzka 35

2.      Oferowane stanowisko: instruktor terapii zajęciowej/terapeuta

3.      Wymiar czasu: 1 etat

4.      Miejsce składania ofert: Środowiskowy Dom Samopomocy, Justynów ul. Łódzka 35

5.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

·        wykształcenie wyższe kierunkowe przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi, np. terapia zajęciowa lub ukończona szkoła średnia oraz posiadanie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty), w zakresie terapii zajęciowej, lub średnie kierunkowe,

·        co najmniej 3 miesięczny staż pracy z osobami zaburzonymi psychicznie,

·        obywatelstwo polskie,

·        pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

·        nieposzlakowana opinia,

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

·        umiejętności i zdolności manualne,

·        biegła umiejętność posługiwania się komputerem i urządzeniami biurowymi.

6.      Preferowane cechy osobowe kandydata:

·        umiejętność komunikacji z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi,

·        samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku,

·        umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność,

·         umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników   domu,

·        umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia,

·        umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań

·         wysoka kultura osobista, odporność na stres,

·        uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami domu.

7.      Zakres obowiązków:  praca z osobami dorosłymi zaburzonymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie, polegająca na:

·        projektowaniu, organizowaniu i prowadzeniu zajęć terapeutycznych,

·        organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych,

·        organizowaniu w ramach terapii imprez towarzyskich, zajęć sportowych, wycieczek,

·        motywowaniu uczestników do udziału w terapii indywidualnej i grupowej,

·        tworzeniu klimatu i atmosfery do pracy twórczej w grupie podopiecznych,

·        prowadzeniu dokumentacji terapeutycznej,

·        współpracy z zespołem wspierająco- aktywizującym odnośnie metod i technik pracy,

·        okresowej ocenie efektów prowadzonej terapii wspierająco - aktywizującej,

·        współtworzeniu planów wspierająco- aktywizujących,

·        udzielaniu wsparcia uczestników i rodzinie, która znajduje się pod opieką ŚDS,

·        korzystaniu z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,

·        planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań osoby wspieranej,

·        prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej,

·        wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,

·        towarzyszenie uczestnikom ŚDS w codziennych obowiązkach wynikających z planu zajęć,

·        wspomaganie uczestników w komunikacji z otoczeniem,

·        pobudzanie aktywności uczestników oraz ich opiekunów.

8.      Wymagane dokumenty:
·        życiorys ( CV),

·        list motywacyjny,

·        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,

·        oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego,

·        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach kandydata,

·         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

·        oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku terapeuta/instruktor terapii zajęciowej,

·        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·        w przypadku, gdy kandydatem jest osoba z niepełnosprawnością kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

     

UWAGA: przedłożone dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane. 

9.      Dodatkowe informacje:
 
      Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach, opatrzone napisem „Nabór  na stanowisko : instruktor terapii zajęciowej/ terapeuta "należy składać osobiście  w Środowiskowym Domu Samopomocy, 95-020 Justynów, ul. Łódzka 35, lub przesłać pocztą na powyższy adres.

     Termin składania ofert upływa 15.02.2023 r

       Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie.
     

10. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

Administratorem danych osobowych Państwa jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Justynowie ul. Łódzka 35, 95-020 Andrespol. Numer kontaktowy:42 213 45 37, e-mail: dompomocy@poczta.onet.pl

1.      Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: Biuro@gekonet.pl

2.      Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO1- tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zw. z art. 221 §1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy, na które Pan/ Pani aplikuje. Pozostałe dane przetwarzane są na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody.

3.      Dane osobowe zawarte w kwestionariuszu osobowym nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.

4.      Kwestionariusz osobowy będzie przechowywany przez okres rekrutacji na dane stanowisko pracy, a po tym czasie trwale usunięty, chyba że kandydat wyrazi wolę na przechowywanie kwestionariusza osobowego przez okres dłuższy w celach przyszłych rekrutacji. 

5.      Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych (co jest jednoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji), ograniczenia przetwarzania.

6.      Osoba, która uważa, że jej dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.      Obowiązek podania danych wynika z art. 221§1 Kodeksu Pracy, a odmowa ich podania jest jednoznaczna z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

 

 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

 

Justynów dnia   23.01.2023 r.
Kierownik  Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie
Anna Maciejewska

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-01-23 12:53

Obwieszczenia Wójta Gminy Brójce

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Krawiec
  data wytworzenia: 2023-01-23
 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-01-23 14:35
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 14:37

Obwieszczenie o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody przy ul. Tenisowej 1 w Stróży w gminie Andrespol”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polit
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-01-25 10:37

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-01-25 10:44
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-25 10:46

Ogłoszenie konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoń Wsi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Łukasiewicz
 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-01-25 10:48

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Samorządowego Przedszkola w Justynowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Łukasiewicz
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-01-25 10:51

BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO AGD NA TERENIE CAŁEJ POLSKI - decydujesz.pl

BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO AGD NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

https://decydujesz.pl/

 

ILE KOSZTUJE ODBIÓR? 
Wielkogabarytowy sprzęt AGD odbieramy BEZPŁATNIE, nie ponosisz żadnego kosztu. 

Pozbywając się takiego sprzętu możesz oddać bezpłatnie drobny zużyty sprzęt, o ile zmieści się we wnętrzu oddawanego dużego AGD.
Do urządzeń́ wielkogabarytowych odbieranych w ramach Projektu zaliczane są̨: lodówki, pralki, kuchenki elektryczne oraz gazowo-elektryczne, zamrażarki, suszarki do ubrań́, zmywarki.


Pozostałe elektroodpady (np. telewizory, mikrofalówki, komputery, monitory) odbieramy ODPŁATNIE - sprawdź warunki odbioru.

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-01-31 16:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 602
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-31 16:12:35