Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Środowiskowy Dom Samopomocy Justynów ul. Łódzka 35 ogłasza nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej/ terapeuty

Środowiskowy Dom Samopomocy Justynów ul. Łódzka 35 ogłasza nabór  na stanowisko instruktora terapii zajęciowej/ terapeuty

 

 

1.      Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:  Środowiskowy Dom Samopomocy, Justynów ul. Łódzka 35

2.      Oferowane stanowisko: instruktor terapii zajęciowej/terapeuta

3.      Wymiar czasu: 1 etat

4.      Miejsce składania ofert: Środowiskowy Dom Samopomocy, Justynów ul. Łódzka 35

5.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

·        wykształcenie wyższe kierunkowe przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi, np. terapia zajęciowa lub ukończona szkoła średnia oraz posiadanie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty), w zakresie terapii zajęciowej, lub średnie kierunkowe,

·        co najmniej 3 miesięczny staż pracy z osobami zaburzonymi psychicznie,

·        obywatelstwo polskie,

·        pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

·        nieposzlakowana opinia,

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

·        umiejętności i zdolności manualne,

·        biegła umiejętność posługiwania się komputerem i urządzeniami biurowymi.

6.      Preferowane cechy osobowe kandydata:

·        umiejętność komunikacji z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi,

·        samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku,

·        umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność,

·         umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników   domu,

·        umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia,

·        umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań

·         wysoka kultura osobista, odporność na stres,

·        uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami domu.

7.      Zakres obowiązków:  praca z osobami dorosłymi zaburzonymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie, polegająca na:

·        projektowaniu, organizowaniu i prowadzeniu zajęć terapeutycznych,

·        organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych,

·        organizowaniu w ramach terapii imprez towarzyskich, zajęć sportowych, wycieczek,

·        motywowaniu uczestników do udziału w terapii indywidualnej i grupowej,

·        tworzeniu klimatu i atmosfery do pracy twórczej w grupie podopiecznych,

·        prowadzeniu dokumentacji terapeutycznej,

·        współpracy z zespołem wspierająco- aktywizującym odnośnie metod i technik pracy,

·        okresowej ocenie efektów prowadzonej terapii wspierająco - aktywizującej,

·        współtworzeniu planów wspierająco- aktywizujących,

·        udzielaniu wsparcia uczestników i rodzinie, która znajduje się pod opieką ŚDS,

·        korzystaniu z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,

·        planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań osoby wspieranej,

·        prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej,

·        wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,

·        towarzyszenie uczestnikom ŚDS w codziennych obowiązkach wynikających z planu zajęć,

·        wspomaganie uczestników w komunikacji z otoczeniem,

·        pobudzanie aktywności uczestników oraz ich opiekunów.

8.      Wymagane dokumenty:
·        życiorys ( CV),

·        list motywacyjny,

·        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,

·        oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego,

·        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach kandydata,

·         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

·        oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku terapeuta/instruktor terapii zajęciowej,

·        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·        w przypadku, gdy kandydatem jest osoba z niepełnosprawnością kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

     

UWAGA: przedłożone dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane. 

9.      Dodatkowe informacje:
 
      Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach, opatrzone napisem „Nabór  na stanowisko : instruktor terapii zajęciowej/ terapeuta "należy składać osobiście  w Środowiskowym Domu Samopomocy, 95-020 Justynów, ul. Łódzka 35, lub przesłać pocztą na powyższy adres.

     Termin składania ofert upływa 15.02.2023 r

       Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie.
     

10. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

Administratorem danych osobowych Państwa jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Justynowie ul. Łódzka 35, 95-020 Andrespol. Numer kontaktowy:42 213 45 37, e-mail: dompomocy@poczta.onet.pl

1.      Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: Biuro@gekonet.pl

2.      Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO1- tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zw. z art. 221 §1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy, na które Pan/ Pani aplikuje. Pozostałe dane przetwarzane są na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody.

3.      Dane osobowe zawarte w kwestionariuszu osobowym nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.

4.      Kwestionariusz osobowy będzie przechowywany przez okres rekrutacji na dane stanowisko pracy, a po tym czasie trwale usunięty, chyba że kandydat wyrazi wolę na przechowywanie kwestionariusza osobowego przez okres dłuższy w celach przyszłych rekrutacji. 

5.      Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych (co jest jednoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji), ograniczenia przetwarzania.

6.      Osoba, która uważa, że jej dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.      Obowiązek podania danych wynika z art. 221§1 Kodeksu Pracy, a odmowa ich podania jest jednoznaczna z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

 

 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

 

Justynów dnia   23.01.2023 r.
Kierownik  Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie
Anna Maciejewska

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-01-23 12:53
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 14:11

Wyniki naboru

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-02-20 14:12

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-01-25 10:44
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-25 10:46

„Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji z dnia 4 stycznia 2023 r., znak: DLI-II.7620.14.2022.PMJ.17, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 5/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., znak: GPB-I.747.1.2022MK/KKw, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3MPa DN500 relacji Łyszkowice - Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek w ramach zadania budowa gazociągu Łyszkowice - Koluszki - Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego. Zadanie Nr 2 - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Łyszkowice – Łódź”.

BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO AGD NA TERENIE CAŁEJ POLSKI - decydujesz.pl

BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO AGD NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

https://decydujesz.pl/

 

ILE KOSZTUJE ODBIÓR? 
Wielkogabarytowy sprzęt AGD odbieramy BEZPŁATNIE, nie ponosisz żadnego kosztu. 

Pozbywając się takiego sprzętu możesz oddać bezpłatnie drobny zużyty sprzęt, o ile zmieści się we wnętrzu oddawanego dużego AGD.
Do urządzeń́ wielkogabarytowych odbieranych w ramach Projektu zaliczane są̨: lodówki, pralki, kuchenki elektryczne oraz gazowo-elektryczne, zamrażarki, suszarki do ubrań́, zmywarki.


Pozostałe elektroodpady (np. telewizory, mikrofalówki, komputery, monitory) odbieramy ODPŁATNIE - sprawdź warunki odbioru.

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-01-31 16:12

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-02-08 10:33

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przebudowy i modernizacji ujęcia wody w Stróży w gminie Andrespol

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-02-09 15:10

Komunikat - silny wiatr

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-02-17 10:55

Wójt Gminy Andrespol zaprasza do składania ofert na zakup drewna.

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-02-17 11:15

Obwieszczenie o możliwości zapoznania sie ze zgromadzonycm materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-02-17 11:55

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Andrespol ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych Gminy Andrespol ul. Rokicińska 125 95-020 Andrespol na stanowisko: Samodzielny referent do spraw płacowo-finansowych

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-02-21 13:45

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-03-06 20:30

Szanowni Mieszkańcy, 

Urząd Gminy przypomina o obowiązku umieszczania tabliczek z numerem porządkowym na nieruchomościach 

          Właściwe oznakowanie swojej nieruchomości ma duże znaczenie dla usprawnienia działań służb ratunkowych, a także dla bezpieczeństwa ludzi.

          Często zdarza się, że podczas zleconych w ramach numeru alarmowego interwencji, ze względu na brak tabliczki z numerem porządkowym lub niewłaściwe oznaczenie nieruchomości zlokalizowanie miejsca interwencji jest utrudnione,a przede wszystkim wiąże się z wydłużeniem czasu dotarcia na miejsce. Możliwość właściwego i zarazem szybkiego zlokalizowania miejsca gdzie zostało zgłoszone zagrożenie ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia wszystkich służb ratunkowych. Właściwe utrzymanie numeracji budynków w sytuacjach zagrożenia pozwala służbom ratowniczym na szybsze dotarcie do miejsca interwencji. Jeśli nie ma oznaczenia budynku bądź jest ono nieprawidłowe służby tracą cenne minuty, które mogą uratować ludzkie życie.

          Powody braku tabliczek są różne, czasami brak wiedzy i świadomości, a czasami zwykłe zaniedbanie. Tymczasem za brak tabliczki z numerem porządkowym posesji  bądź brak jej oświetlenia trzeba liczyć się z sankcjami.

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-03-06 20:35

Komunikacja zastępcza w związku z zamknięciem przejazdu w Justynowie

W związku z zamknięciem przejazdu kolejowego w Justynowie dniu 20.03.2023 r. (poniedziałek) trasa linii autobusowej 202 będzie skrócona. W kierunku Łodzi odjazdy autobusu realizowane będą z przystanku Justynów/PKP, natomiast autobus z Łodzi będzie dojeżdżał tylko do przystanku Justynów/PKP.

Na odcinku od krańcówki w Janówce do przejazdu kolejowego w Justynowie i z powrotem uruchomiona będzie komunikacja zastępcza. Przewóz pasażerów w obie strony przez cały dzień realizowany będzie bezpłatnie, zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym na linii 202.

Autobus linii 202 będzie czekał na pasażerów dojeżdżających do przejazdu komunikacją zastępczą, a po przesiadce będzie ruszał w kierunku Łodzi.

Usługa komunikacji zastępczej świadczona będzie przez firmę KASZ-BUS.

Planowane otwarcie przejazdu – wtorek (21.03.2023 r.) o godzinie 4:00 rano.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Andrespol o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 39/26 położonej przy ulicy Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Malej
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-03-20 12:11
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-21 11:45

Wójt Gminy Andrespol zaprasza do składania ofert na zakup drewna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Pawlak
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-03-21 15:18

Komunikat dot. obowiązku posiadania przez rolników aktualnego badania opryskiwacza oraz aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin

 • Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Obwieszczenie Wójta Gminy Brójce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Naskiewicz
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-03-24 13:47

Ogłoszenie Wójta Gminy Andrespol dot. naboru wniosków na dofinansowanie zabytków

Andrespol, 24  marca 2023 r

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Andrespol

 

Na podstawie uchwały nr LXV/524/23 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Andrespol oraz w związku z naborem wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Andrespol informuje o możliwości składania wniosków o ubieganie się o dofinansowanie prac  konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, zabytków wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Andrespol.

Wypełnione komputerowo wnioski w wersji papierowej należy składać do dnia 29 marca 2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Andrespol (ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol).

Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

Wnioski ocenione pozytywnie zostaną skierowane do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Formularz wniosku o udzielenie dotacji można pobrać ze strony Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Andrespol.

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Andrespol

                                                                                              Dariusz Kubus

Ogłoszenie

Wniosek do pobrania

Wniosek edytowalny do pobrania

Obowiązek informacyjny do wniosku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stachurska
  data wytworzenia: 2023-03-24
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-03-24 14:38
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-28 08:48

Ogłoszenie kawalifikacji wojskowej w 2023 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Rzesiewski
  data wytworzenia: 2023-03-28
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-03-28 11:32

Obsługa beneficjentów programu "Czyste powietrze"

Punkt konsultacyjno-informacyjny:

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Parter pokój nr 5.

Tel. 42 232 35 00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Łukasiewicz
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-04-04 16:22

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Rzesiewski
  data wytworzenia: 2023-04-06
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-04-06 12:04

Przetarg na zbycie samochodu marki Volkswagen bus

Przetarg na zbycie samochodu marki Volkswagen bus

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Piekarski
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-04-06 12:28

WOJEWÓDZKI KONKURS EKO DESIGNER WNĘTRZ

 • Wojewódzki Konkurs EKO Designer Wnętrz

Informacja o zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa Nowy Bedoń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
  data wytworzenia: 2023-04-07
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-04-07 11:24
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-07 11:24

Zmiana dnia wywozu odpadów komunalnych Region 9 z dnia 02.05.2023 r. na 29.04.2023 r.

Uwaga!!!

 

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że:

Wywóz Odpadów Komunalnych z Regionu 9

STRÓŻA, WIŚNIOWA GÓRA

Z dnia 02.05.2023r. zostaje przesunięty na 29.04. 2023r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Dubla
  data wytworzenia: 2023-04-14
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-04-14 14:20

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Andrespol o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Plażowej i Wypoczynkowej w miejscowości Justynów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Malej
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-04-18 16:05

Harmonogram dyżurów przedszkoli publicznych w Gminie Andrespol w okresie lipiec-sierpień 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Łukasiewicz
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-04-18 16:22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o wniesieniu odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polit
  data wytworzenia: 2023-04-25
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-04-25 15:12

Informacja w sprawie sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych przez Gminę Andrespol

 

Urząd Gminy Andrespol informuje o zakończeniu sprzedaży węgla na podstawie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, złożonych w ustawowym terminie do 15 kwietnia 2023 r.

Mieszkańcy, którzy do 15 kwietnia br. złożyli wnioski na preferencyjny zakup węgla i dokonali wpłaty, będą mogli odebrać węgiel znajdujący się na terenie składu w Andrespolu jedynie do końca kwietnia 2023 r.

Wpłaty dokonane przez mieszkańców na zakup węgla, który nie zostanie odebrany, będą zwracane.

Jednocześnie informujemy o zmianach w zakresie zasad zakupu preferencyjnego węgla od gminy.

Zakup węgla będzie możliwy w ramach tzw. sprzedaży końcowej dotyczącej węgla nie sprzedanego mieszkańcom do końca kwietnia 2023 r.

Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie posiadanych przez gminę zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

Nie ma limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym, niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Zgodnie z nowelizacją będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są oni uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego.

Nowy nabór wniosków na tzw. sprzedaż końcową rozpocznie się 8 maja 2023 roku i zakończy się po wyczerpaniu węgla będącego w posiadaniu gminy i nie później niż 30 czerwca 2023 roku.

Nabór wniosków będzie dotyczył wyłącznie 9 ton Groszku.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

Wnioski na sprzedaż końcową węgla będzie można złożyć tak jak dotychczas tradycyjnie (papierowo) w Urzędzie Gminy Andrespol w godzinach pracy Urzędu.

drukuj (Informacja w sprawie sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych przez Gminę Andrespol)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Mrozowska-Nieradko
  data wytworzenia: 2023-04-27
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-04-27 10:06
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-27 10:14

Otwarty konkurs ofert zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Andrespol w 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Łukasiewicz
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-04-28 13:38

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łodzi I dotyczące podziału gminy na okręgi i stałe obwody głosowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Mrozowska-Nieradko
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-04-29 13:18

Informacja w sprawie sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych przez Gminę Andrespol w ramach sprzedaży końcowej

Informacja w sprawie sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych przez Gminę Andrespol w ramach sprzedaży końcowej


Nabór wniosków dotyczy wyłącznie 9 ton Groszku.


Urząd Gminy Andrespol informuje o rozpoczęciu końcowej sprzedaży 9 ton Groszku po cenach preferencyjnych tj. 1900 zł za tonę.
Sprzedaż będzie następowała na podstawie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych- sprzedaż końcowa- druk wniosku poniżej.


Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br., sprzedaż końcowa będzie prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.
Nie ma limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym, niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
Zakupu węgla będą mogli dokonać także mieszkańcy innych gmin, o ile są oni uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego.
Nowy nabór wniosków na tzw. sprzedaż końcową rozpocznie się 8 maja 2023 roku i zakończy się po wyczerpaniu węgla będącego w posiadaniu gminy i nie później niż 30 czerwca 2023 roku.
W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.
Wnioski na sprzedaż końcową węgla będzie można złożyć tak jak dotychczas tradycyjnie (papierowo) w Urzędzie Gminy Andrespol w godzinach pracy Urzędu.

Informacja w sprawie sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych przez Gminę Andrespol w ramach sprzedaży końcowej

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-05-08 22:03

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Andrespol w 2023 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Łukasiewicz
  data wytworzenia: 2023-05-22
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-05-23 08:55

Otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Łukasiewicz
  data wytworzenia: 2023-05-23
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-05-23 16:50
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-23 16:49

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Rzesiewski
  data wytworzenia: 2023-05-29
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-05-30 09:41

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Andrespol o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 59 położonej przy ulicy Brzezińskiej w miejscowości Nowy Bedoń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Malej
  data wytworzenia: 2023-06-02
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-06-06 08:19

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Andrespol

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Łukasiewicz
  data wytworzenia: 2023-06-07
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-06-07 16:03

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR

 • posty i slider_slider PL
 • ulotka A5 ZSDGR

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Pawlak
  data wytworzenia: 2023-06-14
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-06-15 12:32

Fala upałów

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30ºC i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.


PRZYSTOSOWANIE DOMU LUB MIESZKANIA


•     Utrzymywanie temperatury powietrza w pomieszczeniach do 32°C w dzień i do 24°C w nocy;
•     odsłanianie i otwieranie okien w nocy i wcześnie rano, gdy na zewnątrz temperatura powietrza jest niższa;
•     zamykanie oraz zasłanianie okien zasłonami lub żaluzjami, również w klimatyzowanych pomieszczeniach;
•      wyłączanie w miarę możliwości sztucznego oświetlenia i urządzeń elektrycznych.


CHŁODZENIE I NAWADNIANIE ORGANIZMU


•     Branie częstych, chłodnych pryszniców lub kąpieli oraz stosowanie chłodnych okładów na ciało;
•     noszenie jasnych, lekkich, luźnych, bawełnianych lub lnianych ubrań oraz nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV;
•     noszenie wygodnego i przewiewnego obuwia;
•     picie dużej ilości wody;
•     unikanie spożywania napojów alkoholowych;
•     spożywanie chłodnych, lekko solonych potraw oraz owoców i warzyw o wysokiej zawartości potasu (pomidory, pomarańcze, sałaty, ogórki, marchew);
•     przechowywanie żywności, szczególnie łatwo psującej się, w warunkach chłodniczych;
•     utrzymywanie higieny osobistej


UNIKANIE UPAŁU


•     Przebywanie w najchłodniejszych pomieszczeniach w domu;
•     unikanie forsownego wysiłku fizycznego;
•     unikanie wychodzenia na zewnątrz w czasie największych upałów, w szczególności między godziną 10:00 a 15:00;
•     spędzanie w miarę możliwości 2–3 godzin w chłodnym miejscu (np. w klimatyzowanych budynkach użyteczności publicznej);
•     stosowanie kosmetyków z wysokim filtrem UV;
•     nigdy nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, nawet na chwilę.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Rzesiewski
  data wytworzenia: 2023-06-21
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-06-21 14:36

Burze

W związku z prognozowanymi na kolejne dni burzami apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Unikajmy parkowania aut pod drzewami, usuwajmy także z balkonów i parapetów wszystkie przedmioty, które podczas silnych wiatrów mogą stwarzać zagrożenie. Nie zapominajmy zabezpieczyć okien.

Corocznie w wyniku wyładowań atmosferycznych ginie kilkadziesiąt osób. Silne wiatry, deszcze oraz burze są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą na całym świecie. Są zjawiskami, które szybko się przemieszczają. Wszystkie są jednak niebezpieczne. Powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz duże straty materialne.

 Czy TWOJA RODZINA jest bezpieczna?

Bądź mądry przed szkodą. Uderzenie pioruna może skończyć się pożarem, uszkodzeniem konstrukcji budynku, przepaleniem instalacji elektrycznej, telewizora, lodówki, wszystkiego, co jest włączone do instalacji.

 

W domu:

1. Zapewnijmy sobie dostęp do mediów np. poprzez przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie np. latarkę, świeczki, a także żywność, wodę oraz niezbędne lekarstwa.

2. Zastanówmy się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji. Jeżeli jesteśmy w centrum burzy lub huraganowego wiatru zejdźmy do bezpiecznego pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, np. piwnic i usiądźmy pod ścianą nośną, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.

3. Usuńmy z balkonów, tarasów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie.

4. Sprawdźmy zamknięcie okien i drzwi oraz zabezpieczmy je skutecznie przed otwarciem. Pamiętajmy również, że w czasie burzy nie należy podchodzić do okien.

 5. Nie wychodźmy lub wyjeżdżajmy z domu, jeśli nie musimy (przełóżmy odwiedziny lub zakupy).

6. Wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).

7. Unikajmy korzystania z telefonów komórkowych. Chwilowa bezpieczne uspokojenie się nawałnicy i cisza – nie oznacza bezpieczeństwa.

 

W terenie:

 O ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej do najbliższego budynku i tam przeczekajmy burzę. Jeśli nie ma takiej możliwości:

1. Nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), niestabilnymi konstrukcjami np. wiaty oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny.

2. Unikajmy otwartej przestrzeni. Wykorzystajmy jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie mamy możliwości takiego ukrycia się, wykorzystajmy zagłębienia terenu (rów, głęboki dół).

3. Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykajmy.

 4. Wyjdźmy natychmiast z wody.

5. Unikajmy używania telefonu komórkowego. Najlepiej go wyłączmy.

 

Gdy jedziemy pojazdem:

1. Pamiętajmy o możliwych silnych podmuchach podczas jazdy.

2. Nie zatrzymujmy się pod drzewami. Często dochodzi do przygniecenia samochodu przez powalone wiatrem konary i drzewa.

3. Jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bezpiecznego budynku, pozostańmy w samochodzie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Rzesiewski
  data wytworzenia: 2023-06-21
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-06-21 14:39

34. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

Baner

28.06.2023 roku tuż po godzinie 1030 przez teren Gminy Andrespol   przejedzie ponad 140 osobowy peleton kolarski.

W Łodzi z ul. Kolumny nr 260 ruszy peleton kolarski ze startu ostrego
i przejedzie przez miejscowości:

- Stróża - ul. Kolumny;

- Wiśniowa Góra - ul. Tuszyńska;

- Andrespol - ul. Tuszyńska w ul. Rokicińską w kierunku Bukowca;

- Andrespol – w ul. Marysińską w kierunku Justynowa;

- Justynów – ul. Łódzka, ul. Główna przez przejazd kolejowy w kierunku Janówki;

- Janówka – ul. Główna do ul. Brzezińskiej w kierunku Jordanowa

 

Przejazd kolarzy wiąże się  z pewnymi utrudnieniami w ruchu dlatego też prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i  zapraszamy do zapoznania się przebiegiem etapów, które dostępne są na stronie: www.wyscig.com.pl

Baner

Baner

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Rzesiewski
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-06-22 11:42
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-22 11:44

34. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

 • Baner
 • plakat_2023_v17
 • plakat_mini_2023_v4

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Andrespol o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 325/50 przy ulicy Krzywej 7 w miejscowości Andrespol

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Naskiewicz
  data wytworzenia: 2023-07-03
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-07-03 12:16

Informacja o uproszczonym planie urządzania lasu dla działek stanowiących własność Gminy Andrespol

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polit
  data wytworzenia: 2023-07-05
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-07-05 14:21

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY ANDRESPOL

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kurabiewska
  data wytworzenia: 2023-07-11
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-07-11 15:55

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Andrespolu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Łukasiewicz
  data wytworzenia: 2023-07-18
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-07-18 22:03

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Łukasiewicz
  data wytworzenia: 2023-07-18
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-07-18 22:26

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie zaprasza do składania ofert na: Prowadzenie stołówki szkolnej oraz użyczenie pomieszczeń kuchennych w budynku Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie

Prowadzenie stołówki szkolnej oraz użyczenie pomieszczeń kuchennych w budynku Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Janik
  data wytworzenia: 2023-07-18
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-07-19 11:32

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Pawlak
  data wytworzenia: 2023-07-25
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-07-25 16:38

Informacja o wyłonionym Wykonawcy uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzanego dla obrębu Zielona Góra, gmina Andrespol

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polit
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-07-28 14:50

Trening Systemu Alarmowania i Ostrzegania na terenie Gminy Andrespol

Mieszkańcy Gminy Andrespol

  

W dniu 1 sierpnia 2023 roku o godzinie 1700 prowadzony zostanie  trening w zakresie oceny sprawności i skuteczności systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Andrespol. Na czas 1 (jednej) minuty uruchomione zostaną między innymi syreny alarmowe w Andrespolu, Wiśniowej Górze, Justynowie oraz Bedoniu. Celem realizowanego treningu będzie również doskonalenie przygotowania ludności do odbioru emitowanych sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych.

            Uruchomienie syren akustycznych  na remizach Ochotniczych Straży Pożarnych będzie też okazją oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego z 1944 roku.

            Prosimy zatem o zachowanie spokoju i wyrozumiałość a także uczczenie minutą ciszy ofiar wystąpienia zbrojnego ludności zorganizowanego przez Armię Krajową przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Rzesiewski
  data wytworzenia: 2023-07-31
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-07-31 14:05

Zmina terminu wywozu śmieci

Wywóz odpadów komunalnych

region VI – Justynów-Janówka
z dnia

14.08.2023 r. (poniedziałek)
zostaje przesunięty

na dzień
12.08.2023 r. (sobota)

 

Za utrudnienia przepraszamy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Pawlak
  data wytworzenia: 2023-08-02
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-08-02 10:53

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Andrespol o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Cienistej w miejscowości Justynów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Naskiewicz
  data wytworzenia: 2023-08-07
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-08-07 14:36

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Andrespol o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych: numer 1120/2 i 1121/1 położonych przy ulicy Krótkiej oraz numer 1115 położonej przy ulicy Południowej w miejscowości Justynów, a także o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych: numer 1120/2 i 1121/1 położonych przy ulicy Krótkiej oraz numer 1115 położonej przy ulicy Południowej w miejscowości Justynów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Naskiewicz
  data wytworzenia: 2023-08-07
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-08-07 14:40

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Andrespol o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerze ewidencyjnym: 246, 247 i 248 przy ulicy Marcina Kasprzaka w miejscowości Justynów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do działek o numerze ewidencyjnym: 246, 247 i 248 przy ulicy Marcina Kasprzaka w miejscowości Justynów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Naskiewicz
  data wytworzenia: 2023-08-07
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-08-07 14:43

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Cienistej w miejscowości Justynów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Naskiewicz
  data wytworzenia: 2023-08-07
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-08-07 15:03

Szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane suszą

INFORMACJA   DLA   ROLNIKÓW

  Wójt Gminy Andrespol w nawiązaniu do pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi RT-II.7160.25.2023 informuje, że:

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.   1350), które w znaczący sposób zmieniły obowiązującą procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy, oczekując na wytyczne dla gminnych komisji szacujących straty z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informujemy, że:

 1. zmiana ww. Rozporządzenia daje rolnikom możliwość zawnioskowania do komisji gminnych o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym, tym niemniej nie zwalnia to rolnika z konieczności zalogowania się do aplikacji publicznej dedykowanej do oszacowania strat w gospodarstwie spowodowanych suszą i wypełnienie stosownego formularza, jest to warunek konieczny do wygenerowania w aplikacji protokołu strat ( w gosp. gdzie procent strat będzie większy niż 30% średniorocznej produkcji) bądź kalkulacji strat (w gosp. gdzie procent strat będzie mniejszy niż 30),
 2. raport sporządzony przez komisję nie będzie wystarczający do sporządzenia protokołu lub kalkulacji, służył będzie jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie i ewentualnej korekty procentu strat.
 3. raport komisji będzie wprowadzany do specjalnie utworzonej aplikacji dla gminnych komisji, której uruchomienie według zapewnień z MRiRW nastąpi w sierpniu 2023 r.
 4. pomimo braku stosownej aplikacji gminna komisja nie może odmówić rolnikom szacowania strat ze względu na konieczność dokonania zbiorów. Szacunek jest nie możliwy po sprzęcie rośliny w plonie głównym.
 5. nadal obowiązuje definicja suszy rolniczej oparta na wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych opracowanego przez IUNG-PIB Puławy.

Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacunku strat w gospodarstwie, rolnik winien wypełnić:

 1. Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (modyfikacji powinien ulec jedynie pkt 1. Wniosku poprzez wykreślenie w przyczynie strat sformułowania „suszę w środkach trwałych” i pozostawienie jedynie zapisu „suszę”.
 2. Jako załącznik do wniosku rolnik powinien wypełnić Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (powierzchnia z dwoma miejscami po przecinku zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku).
 3. Zapoznać się i podpisać Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Andrespol

Kurenda - susza 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Rzesiewski
  data wytworzenia: 2023-08-10
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-08-10 11:40

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Andrespol o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerze ewidencyjnym 90/1, 90/2, 91/1 oraz 91/2 położonych przy ulicy Ludwików w miejscowości Stróża, a także o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie działek o numerze ewidencyjnym 90/1, 90/2, 91/1, oraz 91/2 przy ulicy Ludwików w miejscowości Stróża

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Naskiewicz
  data wytworzenia: 2023-08-09
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-08-14 14:30

Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Andrespol w 2023 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Łukasiewicz
  data wytworzenia: 2023-08-18
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-08-18 15:14

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL Z DNIA 24 SIERPNIA 2023 R. o podjęciu przez Radę Gminy Andrespol uchwały nr LXVI/552/23 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulicy Ludwików 1 w miejscowości Stróża. Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Naskiewicz
  data wytworzenia: 2023-08-25
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-08-29 15:46

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL Z DNIA 24 SIERPNIA 2023 R. o podjęciu przez Radę Gminy Andrespol uchwały nr LXVI/551/23 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ulicy Głównej 28 w miejscowości Justynów. Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Naskiewicz
  data wytworzenia: 2023-08-29
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-08-29 15:51

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Andrespol o przystąpieniu do sporządzenia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Źródlanej w miejscowości Andrespol; 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer ewidencyjny 134/2 przy ulicy Gajowej w miejscowości Stróża; 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 670 położonej w rejonie ulicy Księdza Kanonika Bronisława Ciesielskiego w miejscowości Justynów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Naskiewicz
  data wytworzenia: 2023-08-29
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-08-29 15:54

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerze ewidencyjnym 87/1 i 87/5 położonych w rejonie ulicy Ludwików w miejscowości Stróża

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Naskiewicz
  data wytworzenia: 2023-09-04
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-09-05 13:12
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-05 13:14

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polit
  data wytworzenia: 2023-09-06
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-09-06 09:32

Ogłoszenie Wójta Gminy Andrespol o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Andrespol w 2023 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Mrozowska-Nieradko
  data wytworzenia: 2023-09-06
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-09-06 21:26
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-06 21:28

ogłoszenie Wójta Gminy Andrespol dotyczące dzierżawy miejsc handlowych przy cmentarzu ul. Kościelna w Bedoniu Przykościelnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Naskiewicz
  data wytworzenia: 2023-09-11
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-09-13 08:14

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Łukasiewicz
  data wytworzenia: 2023-09-20
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-09-20 14:29

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 ROKU

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Łukasiewicz
  data wytworzenia: 2023-09-29
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-09-29 18:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15338
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-29 18:38:17