Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Łodzi i Sądzie Okręgowym w Łodzi, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Rady Gminy Andrespol z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 • Do Sądu Okręgowego w Łodzi – 5 ławników w tym ławników do orzekania z zakresu prawa pracy - 0,
 • Do Sądu Rejonowego w Łodzi dla Łodzi – Widzewa - 1 ławnik w tym ławników do orzekania z zakresu prawa pracy - 0,
 • Do Sądu Rejonowego w Łodzi dla Łodzi - Śródmieścia - 3 ławników w tym ławników do orzekania z zakresu prawa pracy - 3.

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

  Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących na stałe na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

 

Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. poz. 693 oraz z 2022 r. poz. 2155), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty (1-5), które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby - dokument ;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - oświadczenie;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona - oświaczenie;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika - zaświadczenie;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Karty zgłoszeń dostępne są na stronie Urzędu Gminy Andrespol (www.bip.andrespol.pl), na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości Formularz dotycząc zgłaszania kandydatów na ławników - Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Informacje związane z wyborem ławników dostępne również są pod numerem telefonu: 42/235 27 35, 42/213 24 40 oraz w Urzędzie Gminy Andrespol, ul. Rokicińska 126, Andrespol, pok. 15.

Dokumenty należy składać wyłącznie w sekretariacie Urzędu Gminy w Andrespolu, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na ławnika” do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 14:00.

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2023-06-06 16:42
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-06 16:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1256
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-06 16:55:45