Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy

Monika Sójka

tel.: 042-213-24-40 wew. 817

e-mail: skarbnik@andrespol.pl

Do zadań Referatu Finansowego należy:

 1. Opracowywanie rocznego projektu budżetu gminy.
 2. Dokonywanie ocen oraz wnioskowanie w sprawach dotyczących wykonywanego nadzoru przez merytoryczne komórki nad realizacją planów finansowych w podległych jednostkach organizacyjnych gminy.
 3. Nadzór nad realizacją planów finansowych w jednostkach budżetowych.
 4. Przyjmowanie wniosków od jednostek organizacyjnych gminy celem dokonywania zmian w budżecie gminy oraz opracowanie na ich podstawie projektów uchwał .
 5. Prowadzenie analiz i wnioskowanie w sprawach realizacji wydatków na utrzymanie administracji samorządowej.
 6. Dokonywanie wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego, terminowe wszczynanie postępowań zmierzających do przymusowego ściągania należności podatkowych, analiza kont podatników w zakresie terminowości wpłat należności podatkowych oraz windykacja zadłużeń (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wpisy do hipoteki),
 7. Opiniowanie wniosków dotyczących ulg i zwolnień podatkowych w zakresie dochodów własnych gminy, realizowanych przez urzędy skarbowe oraz rozpatrywanie w trybie odwoławczym zażaleń w zakresie ww. opinii.
 8. Przygotowywanie materiałów analitycznych do opracowania planów finansowych.
 9. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu, budżetu Gminy, gospodarki kasowej, prowadzenie ewidencji płacowej pracowników.
 10. Opracowywanie okresowych i zbiorczych sprawozdań i analiz dotyczących wykonania budżetu gminy, czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej
 11. Prowadzenie rozliczeń bankowych.
 12. Współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie przekazywanych środków należnych gminie, z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim i Starostwem Powiatowym w zakresie realizacji finansowych zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.
 13. Kontrola finansowa dotycząca procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem.
 14. Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków.
 15. Współpraca z innymi organami kontroli zewnętrznej (Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, Regionalną Izbą Obrachunkową) oraz organami ścigania i organami prokuratorskimi.
 16. Prowadzenie spraw związanych z księgowaniem zakupionych przez Urząd rzeczowych składników majątku.

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2020-06-02 13:12
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8008
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-30 13:16:56