Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Referat Komunalny

Kierownik: Mirosław Pawlak

tel.: 42-213-24-40 wew. 857

e-mail: odpady@andrespol.pl

e-mail: komunalny@andrespol.pl;

 

Do zadań Referatu Komunalnego należy:

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
(e-mail: odpady@andrespol.pl; tel.42-235-27-26;  42-235-27-36)

 1. Planowanie i analizowanie zaspokajania potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych.
 2. Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń finansowych związanych z gospodarką odpadami.
 3. Wydawanie podmiotom innym niż gminne jednostki organizacyjne zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników i transporcie nieczystości ciekłych.
 4. Wydawanie podmiotom innym niż gminne jednostki organizacyjne zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na odbiorze odpadów.
 5. Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i osobami podejmującymi zbieranie i zagospodarowanie tego rodzaju odpadów.
 6. Kontrola pracy firmy odbierającej odpady, jak również sposobu ich segregacji oraz ilości mieszkańców w gospodarstwach domowych.
 7. Opracowywanie sprawozdań finansowych i ilościowych, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

 

W zakresie prac w pasie drogowym i stosunków wodnych
(e-mail: komunalny@andrespol.pl; tel.42-235-27-12; tel.42-235-27-55;)

 1. Prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczaniem urządzeń w pasie drogowym, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz naliczanie związanych z tym opłat.
 2. Prowadzenie spraw związane z wydawaniem decyzji na lokalizację przyłączy i sieci infrastruktury technicznej w drogach gminnych.
 3. Wyrażanie zgody na lokalizację i ustalanie warunków wykonania i użytkowania zjazdów z drogi publicznej na prywatną posesję.
 4. Przyjmowanie wniosków, zawieranie umów oraz naliczanie opłat za umieszczenie reklam na nieruchomościach gminnych.
 5. Opracowywanie sprawozdań finansowych i ilościowych, dotyczących wydanych decyzji na zajęcie pasa drogi.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą stosunków wodnych na gruncie, rozstrzyganie sporów oraz nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

 

W zakresie ochrony środowiska, ochrony zwierząt i rolnictwa

zadania z zakresu ochrony środowiska, zwierząt :

(e-mail: komunalny@andrespol.pl; tel.42-235-27-55;)

 1. Wydawanie zezwoleń na posiadanie psów ras uznanych za agresywne.
 2. Realizowanie zadań Gminy wynikających z programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
 3. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną środowiska poprzez:
 • wykonywanie zadań związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych;
 • realizowanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, w tym opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko,
 2. prowadzenie postępowań związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na wycinkę drzew

zadania z zakresu rolnictwa:

(e-mail: odpady@andrespol.pl; tel.42-235-27-26;)

 • Prowadzenie spraw związanych z powstającymi szkodami w uprawach rolnych w wyniku klęski żywiołowej.
 • Koordynowanie działań na terenie gminy związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób roślin i zwierząt.
 • Wydawanie rolnikom zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych.

W zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi
(e-mail: komunalny@andrespol.pl; tel.42-235-27-57;)

 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, tworzenie zasobów mieszkaniowych gminy.
 2. Współdziałanie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy.
 3. Przeprowadzanie spraw związanych z gospodarka lokalami, orzecznictwo w sprawach przydziału lokali mieszkalnych, remontu, odbudowy i wykończenia budynków mieszkalnych będących w zasobach gminnych.

 

Pozostałe działania
(e-mail: komunalny@andrespol.pl; tel.42-235-27-26;)

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo energetyczne” w tym w szczególności:
  1. planowanie i organizacja zaopatrzenia energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy,
  2. planowanie i organizacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy,
 2. Nadzór, planowanie i koordynacja prac z zakresu utrzymywania i opieki nad grobami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej na terenie gminy,

 

 

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2020-06-02 13:19
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-21 15:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4853
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-21 15:06:11