Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Referat Komunalny

Kierownik: Mirosław Pawlak

tel.: 42-213-24-40 wew. 857

e-mail: odpady@andrespol.pl (tel.42-235-27-26;  42-235-27-36)

e-mail: komunalny@andrespol.pl (tel.42-235-27-12; tel.42-235-27-55)

 

Do zadań Referatu Komunalnego należy:

 1. bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odpadami komunalnymi;
 2. prowadzenie dokumentacji i rozliczeń finansowych związanych z gospodarką odpadami;
 3. kontrola pracy firmy odbierającej odpady, jak również sposobu ich segregacji oraz ilości mieszkańców w gospodarstwach domowych;
 4. opracowywanie sprawozdań finansowych i ilościowych, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi;
 5. prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczaniem urządzeń w pasie drogowym, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz naliczanie związanych z tym opłat;
 6. wyrażanie zgody na lokalizację i ustalanie warunków wykonania i użytkowania zjazdów z drogi publicznej na prywatną posesję;
 7. wydawanie zgody na lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej na gruntach gminnych;
 8. prowadzenie spraw związanych ze zmianą stosunków wodnych na gruncie, rozstrzyganie sporów oraz nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom;
 9. prowadzenie spraw związanych z powstającymi szkodami w uprawach rolnych w wyniku klęski żywiołowej;
 10. koordynowanie działań na terenie gminy związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób roślin i zwierząt;
 11. wydawanie rolnikom zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych;
 12. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną środowiska poprzez:
  1. wykonywanie zadań związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
  2. realizowanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, w tym opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt;
 13. realizowanie zadań Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym wydawanie zezwoleń na posiadanie psów ras uznanych za agresywne;
 14. gospodarka lokalami;
 15. orzecznictwo w sprawach przydziału lokali mieszkalnych, remontu, odbudowy i wykończenia budynków mieszkalnych będących w zasobach gminy;
 16. nadzór nad sprawowaniem zarządu budynkami;
 17. nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego;
 18. nadzór, planowanie i koordynacja prac z zakresu utrzymywania i opieki nad grobami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej na terenie gminy;
 19. realizowanie zadań Gminy wynikających z programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Andrespol na lata 2014 2032;
 20. przyjmowanie wniosków, zawieranie umów oraz naliczanie opłat za umieszczenie reklam na nieruchomościach gminnych

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Student
  data wytworzenia: 2022-08-29
 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2020-06-02 13:19
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-29 16:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9216
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-29 16:03:54