Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Referat Gospodarki Przestrzennej

Kierownik: Sławomir Borowski

tel.: 42-213-24-40 wew. 815

e-mail: slawomir.borowski@andrespol.pl

 

 Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej należy:

W zakresie gospodarki nieruchomościami

 1. prowadzenie spraw związanych nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, przekazywaniem gruntów w użytkowanie wieczyste i w dzierżawę,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
 3. przygotowywanie wykazów nieruchomości przewidzianych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, lub dzierżawę,
 4. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
 5. zlecanie rzeczoznawcom majątkowym wykonywanie operatów szacunkowych,
 6. zlecanie wykonawcom uprawnionym wykonywanie inwentaryzacji budynków i lokali, przeznaczonych do sprzedaży,
 7. zlecanie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego dokumentacji geodezyjno-prawnej,
 8. prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży gruntów ich wieczystym użytkownikom,
 9. prowadzenie czynności związanych z organizowaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 10. przygotowywanie projektów umów dzierżawy i użyczenia,
 11. przygotowywanie dokumentów do notariusza dla zbywanych lub nabywanych, nieruchomości oraz podpisywanie aktów notarialnych,
 12. prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości,
 13. regulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych, lub użytkowanych przez gminę,
 14. wnioskowanie o ujawnianie zmian w księgach wieczystych,
 15. prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych,
 16. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności,
 17. załatwianie spraw dotyczących prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy,
 18. opracowywanie projektów planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez referat,
 19. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, numeracją porządkową nieruchomości oraz prowadzenie dyżurnej mapy numeracji nieruchomości.

 

W zakresie inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji:

 1. wykładanie do publicznego wglądu spisów nieruchomości podlegających komunalizacji oraz informowanie o tym w środkach masowego przekazu,
 2. przygotowywanie wniosków komunalizacyjnych do Wojewody Łódzkiego,
 3. przygotowywanie i składanie wniosków do sądu wieczystoksięgowego celem ujawnienia własności Gminy Andrespol dla skomunalizowanych nieruchomości.

 

W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

 1. prowadzenie spraw związanych ze  sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
 3. przygotowywanie wniosków w sprawie uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśnych na cele nieleśne,
 4. wykonywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 6. wydawanie zaświadczeń o zgodności sposobu użytkowania obiektów budowlanych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 7. opiniowanie o zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego legalizowanych obiektów budowlanych,
 8. przygotowywanie decyzji o wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 9. opiniowanie projektów podziałów nieruchomości,
 10. prowadzenie archiwum miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Student
  data wytworzenia: 2022-08-29
 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2020-06-02 13:12
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-29 15:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8043
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-29 15:33:26