Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Przykościelny

Loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuję łodzkie, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„ Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Przykościelny  „

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Aglomeracji Andrespol poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru aglomeracji w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury.

Cele pośrednie projektu zostały określone jako:

 • Utworzenie zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarki wodno-ściekowej
 • Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochronę środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami
 • Poprawa dostępności do infrastruktury technicznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionu
 • Zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i ochrona przyrody
 • Zrównoważony rozwój regionu poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska

Beneficjent : Gmina Andrespol

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-03-11 10:10
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 14:02
 • Tabliczka na płocie informująca o projekcie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Trafalska
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-07-06 13:27
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-06 13:28

Projekty współfinansowane ze środków UE realizowane na terenie Gminy Andrespol:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny

2 Listopada 2020r. Gmina Andrespol podpisała umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-00001/200-00 z Zarządem Województwa Łódzkiego. Projekt ten jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Wartość projektu – 4 217 419,08 zł

Wysokość dofinansowania – 2 656 068,10 zł

Wkład własny – 1 561 350,98 zł

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć następujące cele:

Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Aglomeracji Andrespol poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru aglomeracji w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury.

 

Cele pośrednie projektu zostały określone jako:

 

 • Utworzenie zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarki wodno-ściekowej
 • Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochronę środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami
 • Poprawa dostępności do infrastruktury technicznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionu
 • Zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i ochrona przyrody
 • Zrównoważony rozwój regionu poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska

 

Poziom skanalizowania gminy, według stanu przed rozpoczęciem realizacji projektu, stanowi 62,34 %. Mimo dużych nakładów inwestycyjnych na rozbudowę systemu kanalizacyjnego poziom jego rozwinięcia należy określić jako niezadawalający. Konieczne są zatem dalsze działania w kierunku pełnego skanalizowania terenu gminy, a tam gdzie jest to ekonomicznie nieuzasadnione, należy uruchomić system przydomowych oczyszczalni. Potrzeba ta wynika z kilku przyczyn. Brak tej podstawowej infrastruktury hamuje społeczny i gospodarczy rozwój gminy oraz zwiększa negatywne oddziaływanie mieszkańców na posiadane zasoby przyrodnicze.

Dzięki realizacji planowanego przedsięwzięcia zaspokojone będą podstawowe potrzeby z zakresu gospodarki wodno-ściekowej mieszkańców i przedsiębiorców.
W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowane łącznie 5,78 km sieci kanalizacyjnej, co pozwoli na dostęp do ulepszonego oczyszczania ścieków 694 odbiorcom.  

 

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-05-21 11:15
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-06 13:28

Dokumenty

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-03-11 09:56
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 14:02

Loga Funduszu Europejskiego, Promuje łódzkie i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt pn.: „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” (RPLD.04.03.02-10-0005/16) współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

Opis projektu:

Cel: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną w budynkach użyteczności publicznej w Gm.Andrespol poprzez budowę pasywnego budynku szkoły w Wiśniowej Górze.

 

Obiekt będzie funkcjonował w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego przy istniejącej szkole w Wiśniowej Górze. Poprawi warunki dydaktyczne uczniom obecnie uczącym się w systemie dwuzmianowym. Dzieci będą dysponowały nowymi klasami.|
Budynek zaprojektowano w koncepcji budownictwa pasywnego, wyposażony zostanie w odrębne instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne. Komunikacja zapewniona będzie jedną klatką schodową i windą.
W piwnicy będą pomieszczenia rozdzielni posiłków, zmywalnia, świetlica, szatnia, toaleta dla osób niepełnosprawnych, serwerownia, pomieszczenia techniczne.
Parter: 2 oddziały przedszkolne z węzłem sanitarnym dostępnym bezpośrednio z klas, szatnia, pokój dla pedagogów z aneksem kuchennym, toaleta.
I piętro: 7 klas lekcyjnych dla 175 uczniów, węzeł sanitarny, toaleta dla niepełnosprawnych i nauczycieli.

 

Efekt inwestycji:

Zapotrzebowanie na energię 9,1 kWh/m2xrok
Ograniczenie emisji CO2-15ton/rok.

 

Instalacja OZE: innowacyjna pompa ciepła typu powietrze-woda i panele fotowoltaiczne. Dodatkowe źródło energii ma zmniejszyć koszty eksploatacyjne na ogrzewanie wody, wentylację, klimatyzację. Projektuje się sterowanie pracą systemów wentylacji i ogrzewania poprzez centralny system automatyki.
Budynek jak i wszystkie elementy zagospodarowania terenu będą dostępne dla osób niepełnosprawnych z poziomu „0”.

 

Dane dot. wniosku:

Wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa IV: Gospodarka Niskoemisyjna
Działanie IV.3. Ochrona Powietrza
Poddziałanie IV.3.2 Ochrona Powietrza
Nr konkursu: RPLD.04.03.02-Iż.00-10-001/16

 

Planowana data rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji: X.2018 r.
Planowana data finansowego zakończenia realizacji inwestycji: XI.2018 r.

 

Informacje finansowe:

Wartość całkowita zadania: 8 001 748,14 zł
Kwota dofinansowania: 5 008 195,07 zł
Poziom dofinansowania: 79,99% kosztów kwalifikowalnych

 

Wskaźniki:

Liczba budynków uwzględniających standardy budownictwa pasywnego: 1 szt.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34): 15 Tony Równoważnika CO2/Rok
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.

 

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Łódzkim Wschodnim

 

Wykaz archiwlanych projektów

 

Wykaz projektów oraz ich opis dostępny jest pod adresem:

http://archiwum.andrespol.bip.cc/p,380,_undusze_unijne_2007_2013.html

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-11-20 11:06
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-19 17:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14433
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-19 17:01:55