Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Komisja Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska - skład:

 • Bulesowski Romuald - Przewodniczący Komisji
 • Stefaniak Jacek - Zastępca Przewodniczącego
 • Bojanowski Tomasz - Członek Komisji
 • Kisiel Piotr - Członek Komisji
 • Kwiecień Sławomir- Członek Komisji
 • Lubarski Wojciech - Członek Komisji
 • Melaniuk Patrycja - Członek Komisji
 • Rataj Agnieszka - Członek Komisji
 • Sawidzki Robert - Członek Komisji
 • Stefaniak Jacek - Członek Komisji
 • Turzyński Marian - Członek Komisji
 • Wiosna Andrzej - Członek Komisji

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-09-01 07:59

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022r. o godz. 8:30, w  Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu za rok 2021;
  2. oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu za rok 2021;
  3. utworzenia w Gminie Andrespol placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą „Gminna Świetlica Środowiskowa”;
  4. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrespol na lata 2022-2027;
  5. przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrespolna lata 2022-2028”.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-06-08 15:16
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-08 15:16

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022r. o godz. 9:00, w  Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2021 rok w zakresie: oświaty, pomocy społecznej i kultury.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 

 1. powierzenia Wójtowi Gminy Andrespol uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Andrespol;
 2. określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;
 3. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy;
 4. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Andrespol porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź na realizację zadania publicznego w zakresie przyjmowania przez Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Zarządzie Zieleni Miejskiej z siedzibą w Łodzi dzikich ptaków i ssaków wymagających okresowej pomocy człowieka z terenu Gminy Andrespol.

 

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-04-25 15:15

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 28 marca 2022r. o godz. 11:00, w  Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
   1. złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wyśniwaj Górze;
   2. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrespol na 2022 rok.

 

 1. Sprawozdanie Wójta Gminy Andrespol z realizacji „Programu Współpracy Gminy Andrespol z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021” oraz informacji o rozliczeniu dotacji udzielonych podmiotom wykonującym zadania z zakresu rozwoju sportu w 2021 r.- prezentacja materiału.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-03-25 13:49

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022r. o godz. 9:30.

Posiedzenie Komisji zwołane w trybie  zdalnym z  Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.

Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. ustalenia na rok 2022 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2022 form i specjalności objętych dofinansowaniem;
  2. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Andrespol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-01-21 13:44
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-21 13:45

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021r. o godz. 8:30.
Posiedzenie Komisji zwołane w trybie zdalnym z Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Andrespol na 2022r. w zakresie: oświaty, opieki społecznej, kultury i sportu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia na rok 2022 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Andrespol;
b) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-12-07 16:16

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że posiedzenie wyjazdowe Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 18 listopada 2021r. o godz. 9:00.
Posiedzenie Komisji zwołane w trybie zdalnym z Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126.


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Andrespol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
b) przyjęcia Regulaminu określającego Program Stypendialny o charakterze motywacyjnym dla uczniów publicznych szkół średnich i zawodowych, szkół policealnych oraz studentów publicznych uczelni wyższych będących mieszkańcami Gminy Andrespol oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium o charakterze motywacyjnym;
c) okresowych stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Andrespol za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Rosiak
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-11-16 16:49

Biuro Rady Gminy Andrespol zawiadamia, że posiedzenie wyjazdowe Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 13 września 2021r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Andrespol ul. Rokicińska 126.


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały nr XXXII/264/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia na rok 2021 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Andrespol;
b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Andrespol na rok szkolny 2021 – 2022 dla rozliczenia rodzicom i opiekunom prawnym zwrotu kosztów dowozu przez nich dzieci do szkół i placówek oświatowych
c) zmiany uchwały Nr XLV/425/17 Rady Gminy Andrespol z dnia 20 października 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Andrespol oraz nadania jej statutu zmienionej uchwałami Rady Gminy Andrespol Nr XLVII/459/17 z dnia 29 listopada 2017 r., Nr LIX/558/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r., Nr II/11/18 z dnia 26 listopada 2018 r., Nr XXVII/232/20 z dnia 7 sierpnia 2020 r;
d) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu.

2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-09-10 12:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2616
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-08 15:16:50