Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Wójt Gminy

Wójt Gminy Andrespol: Dariusz Kubus

tel: 42 213 24 40

Przyjęcia interesantów:
wtorek w godz. 8:00 - 10:00 i 14:00 - 17:00

Do zakresu zadań Wójta oprócz zadań wymienionych w statucie Gminy należą w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
 4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
 5. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
 6. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
  • Referat Gospodarki Przestrzennej,
  • Samodzielne Stanowisko ds. Audytu,
  • Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju,
  • Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych i BHP,
  • Zespół ds. Informatyzacji i Komunikacji;
 7. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 8. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 9. upoważnianie Z-cy Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 10. przyjmowanie od Z-cy Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta oświadczeń majątkowych lub upoważnienie innego pracownika do wykonywania tego zadania;
 11. przygotowywanie organów gminy, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia i wojny;
 12. realizowanie przedsięwzięć na rzecz Sił Zbrojnych, w tym związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem jednostek wojskowych i przewidzianych do mobilizacji;
 13. nadzór nad ochroną informacji niejawnych i danych osobowych;
 14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, uchwały Rady Gminy oraz niniejszy Regulamin.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10079
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-19 14:11:22