Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Referat USC, Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców

Kierownik: Ewelina Rostkowska
Z-ca Kierownika USC: Agnieszka Dudek

tel.: 42-213-47-17
e-mail: usc@andrespol.pl

Konto bankowe dla Urzędu Stanu Cywilnego w Andrespolu:
28 8781 0006 0000 0130 2000 0020

Do zadań Referatu USC, Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców należy:

 1. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
  email: usc@andrespol.pl;  42 213-47-17

 1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
 2. Przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.
 3. Wpisywanie aktów małżeństw do księgi stanu cywilnego i wydawanie z nich odpisów na podstawie dokumentów dostarczonych przez władze kościelne.
 4. Przyjmowanie oświadczeń o:
 • wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC, poza lokalem USC oraz w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, 
 • uznaniu dziecka, uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
 • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 1. Stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do Sądu w sprawie możności lub niemożności zawarcia małżeństwa.
 2. Wydawanie obywatelom polskim zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia  małżeństwa  za granicą.
 3. Postępowanie w sprawach związanych z zawarciem małżeństwa przez obywateli polskich w kraju i za granicą oraz załatwianie korespondencji konsularnej.
 4. Sporządzanie decyzji administracyjnych w szczególności dotyczących:
 • transkrypcji aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
 • odtworzenia aktu, którego księgi zostały zniszczone lub zagubione,
 • prostowania błędów pisarskich,
 • skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca jeżeli małżeństwo zawierane będzie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
 • uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego
 1. Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych do tych ksiąg.
 2. Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz organizowanie uroczystości z okazji jubileuszy długoletniego pożycia.
 3. Przyjmowanie w formie protokołu oświadczenia ustnej woli spadkodawcy.

 

 1. W zakresie spraw obywatelskich:
  e-mail: ewidencja@andrespol.pl 42 235-27-37; dowody@andrespol.pl 42 235-27-33

 1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności.
 2. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych.
 3. Prowadzenie aktualizacja kartoteki ewidencyjno-adresowej mieszkańców gminy.
 4. Współorganizowanie referendów i wyborów rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. W zakresie obsługi mieszkańców:
  e-mail: koncesje@andrespol.pl 42 235-27-38

 1. Wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wygaszanie i cofanie zezwoleń.
 3. Sporządzanie planu wpływów z opłat za alkohol oraz kontrola jego realizacji.
 4. Uczestnictwo w spotkaniach Gminnej Komisji ds. problemów alkoholowych, opiniowanie sklepów, kontrola placówek sprzedających napoje alkoholowe.
 5. Prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi.
 6. Przygotowywanie dokumentów do wydawania licencji na transport drogowy osób taksówką.

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Rostkowska
 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2020-06-02 13:41
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-30 11:42

Dokumenty

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-10-21 14:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10784
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-30 12:15:15