Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Andrespol zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Andrespol.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-07.

Strona internetowa jest zgodna/częściowo zgodna/niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

{powyżej pozostawić jeden ze statusów zgody ze stanem faktycznym; w przypadku pozostawienia statusu "zgodna" usunąć niniejszy akapit; w przypadku pozostawienia statusu "częściowo zgodna" lub "niezgodna" należy zastąpić niniejszy akapit informacją w której należy wymienić niespełnione wytyczne i/lub wyłączenia}

Oświadczenie sporządzono dnia: DATA W FORMACIE RRRR-MM-DD.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: NAZWA PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO.

{należy usunąć jedno z dwóch powyższych zdań i złączyć ze zdaniem o dacie sporządzenia oświadczenia; należy usunąć niniejszy akapit}

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest IMIĘ I NAZWISKO, IMIE-NAZWISKO@OSOBA.PL. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu NR TELEFONU. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

{należy podać informacje dotyczące dostępności architektonicznej wg instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji}

Metryka

  • opublikował: Michał Świderek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3361
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-01 01:00