Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Andrespol zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Andrespol.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów ponad 253 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-01.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 42 235 27 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2023-02-07 14:29
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-20 08:21

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol

Budynek główny Urzędu znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 733 (ul. Rokicińska). Bezpośredni wjazd od ulicy Tuszyńskiej do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny, utwardzony o nawierzchni asfaltowej. Parking posiada specjalnie przygotowane, odpowiednio oznaczone  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Teren przed Urzędem jest oświetlony.

Do głównego budynku Urzędu prowadzi jedno wejście od strony ul. Tuszyńskiej,  budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, wejście schodami (dwa stopnie). Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome                    i słabowidzące, brak również pętli indukcyjnych.

Budynek główny posiada także odrębne wyjście ewakuacyjne z parteru ulokowane w północnej części budynku prowadzące bezpośrednio na ulicę Rokicińską.

Ciągi komunikacyjne w budynkach były zaprojektowane zgodnie z wymogami i wytycznymi technicznymi podczas adaptacji budynku do istniejącej funkcji Urzędu już kilkadziesiąt lat temu. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w wydziałach powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, który obsłuży daną osobę poza budynkiem.

W Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Drugi budynek Urzędu zlokalizowany przy ul. Rokicińskiej 125  mieszczący bibliotekę, GOPS i Centrum Usług Wspólnych Gminy Andrespol.

Bezpośredni wjazd od ulicy Rokicińskiej do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny, utwardzony o nawierzchni asfaltowej. Parking  nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na pierwszym piętrze budynku.

Przy wejściu głównym nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, (wejście pojedynczym stopniem). W budynku nie ma windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, brak również pętli indukcyjnych.

Budynek posiada odrębne wyjście ewakuacyjne ulokowane w północnej części budynku prowadzące na plac wewnętrzny.

Ciągi komunikacyjne w budynku zgodne z wymogami. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w wydziałach powinny telefonicznie zgłosić się pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, który obsłuży daną osobę w parterowej części, lub wezwać urzędnika domofonem umieszczonym przed klatką schodową na parterze.

W Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Rzesiewski
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2022-06-20 08:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9284
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-20 08:21:22