Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol

Loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Promuje łódzkie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt pn. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

Harmonogram zajęć - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze

Harmonogram zajęć - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze

Harmonogram zajęć - Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie

Harmonogram zajęć - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi

 

Informacje o projekcie:

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne

Beneficjent: Gmina Andrespol

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 30.06.2021

 

Cel projektu

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczenia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, przedsiębiorczości u 80% spośród 615 uczniów (304DZ,311CH) szkół podstawowych gminy wiejsiej Andrespol , rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , poszerzenie kompetencji zawodowych u 80% spośród 56 (52K, 4M) nauczycieli/ek  oraz unowocześnienia zaplecza dydaktycznego szkół do 30.06.2021 r.

Wsparcie kwalifikacji nauczycieli w zakresie m.in. wykorzystania TIK w dydaktyce, nowoczesnych metod nauczania pozwoli na realizację procesu indywidualizacji nauczania, budowanie kompetencji kluczowych uczniów i tym samym przełoży się na podniesienie jakości kształcenia i dopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku.

 

Planowane efekty

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 112 osoby (55 kobiety, 57 mężczyzn).

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK): 1 szkoła

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 492 osoby (243 kobiety, 249 mężczyzn)

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 4 szkoły

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 4 szkoły

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 45 nauczycieli (42 kobiety, 3 mężczyzn)

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 615 osób (304 kobiety, 311 mężczyzn)

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 4 szkoły

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 4 szkoły

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 56 nauczycieli (52 kobiety, 4 mężczyzn)

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie indywidualizacji nauczania w programie: 190 uczniów (80 kobiet, 110 mężczyzn)

Liczba szkół lub placówek objętych wsparciem, w których min. 25% uczniów posiada specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne: 1 szkoła

Liczba uczniów objętych wsparciem z zakresu rozwijania przedsiębiorczości: 32 uczniów (19 kobiet, 13 mężczyzn)  

 

Wartość projektu

1 993 841,27 zł.

  

Wkład Funduszy Europejskich

1 853 591,27 zł.

Lp. Rodzaj działania Opis Ilość grup Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce
1. Zajęcia logopedyczne Dwuletnie zajęcia logopedyczne, łącznie 220 godzin 4 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
2. Zajęcia z terapii pedagogicznej Dwuletnie zajęcia z terapii pedagogicznej, łącznie 220 godzin 4 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne Dwuletnie zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne, łącznie 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
4. Zajęcia rozwijajace umiejętność uczenia się Dwuletnie zajęcia rozwijajace umiejętność uczenie się, łącznie 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
5. Zakup pomocy dydaktycznych  Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne - sierpień 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
6. Udostępnienie sal Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia specjalistyczne, jest to wkład własny szkoły - październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
7. Zajęcia logopedyczne Dwuletnie zajęcia logopedyczne, łącznie 230 godzin 4 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
8. Zajęcia z terapii pedagogicznej Dwuletnie zajęcia z terapii pedagogicznej, łącznie 550 godzin 10 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
9. Zajęcia z socjoterapii Dwuletnie zajęcia z socjoterapii, łącznie 275 godzin 5 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
10. Udostępnienie sal Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia specjalistyczne, jest to wkład własny szkoły - październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
11. Zajęcia logopedyczne Dwuletnie zajęcia logopedyczne, łącznie 495 godzin 9 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
12. Zajęcia z terapii pedagogicznej Dwuletnie zajęcia z terapii pedagogicznej, łącznie 660 godzin 12 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
13. Zajęcia z socjoterapii Dwuletnie zajęcia z socjoterapii, łącznie 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
14. Zajęcia z oligofrenopedagogiki Dwuletnie zajęcia z oligofrenopoedagogiki, łącznie 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
15. Zakup pomocy dydaktycznych  Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne - sierpień 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
16. Udostępnienie sal Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia specjalistyczne, jest to wkład własny szkoły - październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
17. Nowoczesne metody nauczania Nowoczesne metody nauczania języka angielskiego w klasach IV-VI dla nauczycieli szkół, 7 osób, 32 godziny  - październik 19 czerwiec 20 Szkoła Podstawowa w Bedoniu, Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
18. Nowoczesne metody nauczania Nowoczesne metody nauczania języka angielskiego w klasach VII-VIII dla nauczycieli szkół, 10 osób, 16 godzin  - październik 19 grudzień 19 Szkoła Podstawowa w Bedoniu, Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze, Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
19. Nowoczesne metody nauczania Nowoczesne metody nauczania języka niemieckiego w klasach VII-VIII dla nauczycieli szkół, 2 osoby, 16 godzin  - październik 19 grudzień 19 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze, Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
20. Metody i techniki efektywnej nauki Metody i techniki nowoczesnej nauki dla nauczycieli, 39 osób, 32 godziny 3 październik 19 grudzień 19 Szkoła Podstawowa w Bedoniu, Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze, Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
21. Indywidualizacja procesu edukacyjnego w pracy z dzieckiem  Indywidualizacja procesu edukacyjnego w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szkolenie dla nauczycieli, 2 osoby - październik 19 grudzień 19 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
22. Studia podyplomowe Studia podyplomowe z terapii pedagogicznej dla nauczyciela, 1 osoba - październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
23. Studia podyplomowe Studia podyplomowe dla nauczycieli z terapii pedagogicznej z wczesnym wspomaganiem rozwoju, 2 osoby - październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
24. Zajęcia rozwijające Dwuletnie zajęcia rozwijające z matematyki, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
25. Zajęcia wyrównawcze Dwuletnie zajęcia wyrównawcze z matematyki, 135 godzin 3 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
26. Zajęcia wyrównawcze Dwuletnie zajęcia wyrównawcze z efektywnej nauki, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
27. Zakup pomocy dydaktycznych  Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z matematyki - październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
28. Zakup pomocy dydaktycznych  Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z efektywnej nauki dla 8 uczniów - październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
29. Zakup pomocy dydaktycznych  Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z efektywnej nauki dla nauczyciela - październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
30. Zakup pomocy dydaktycznych  Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z efektywnej nauki, program komputerowy do tworzenia map myśli - październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
31. Udostępnienie sal Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki, jest to wkład własny szkoły - październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
32. Zajęcia rozwijające Dwuletnie zajęcia rozwijające z matematyki, 220 godzin 4 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
33. Zajęcia rozwijające Dwuletnie zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
34. Zajęcia wyrównawcze Dwuletnie zajęcia wyrównawcze z matematyki, 220 godzin 4 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
35. Udostępnienie sal Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki i przedsiębiorczości, jest to wkład własny szkoły - październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
36. Zajęcia rozwijające Dwuletnie zajęcia rozwijające z matematyki, 715 godzin 13 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
37. Zajęcia wyrównawcze Dwuletnie zajęcia wyrównawcze z matematyki, 605 godzin 11 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
38. Zakup pomocy dydaktycznych  Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z matematyki - październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
39. Udostępnienie sal Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki jest to wkład własny szkoły - październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
40. Zajęcia rozwijające Dwuletnie zajęcia rozwijające z matematyki, 110 godzin 2 październik 19 wrzesień 19 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
41. Zajęcia rozwijające Dwuletnie zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości, 165 godzin 3 październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
42. Zajęcia wyrównawcze Dwuletnie zajęcia wyrównawcze z matematyki, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
43. Zakup pomocy dydaktycznych  Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z matematyki - październik 19 wrzesień 19 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
44. Zakup pomocy dydaktycznych  Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z przedsiębiorczości - październik 19 wrzesień 19 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
45. Udostępnienie sal Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki i przedsiębiorczości jest to wkład własny szkoły - październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
46. Zakup pomocy dydaktycznych  Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z przedsiębiorczości - październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Justynowie
47. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z informatyki, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
48. Udostępnienie sal Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia z informatyki, jest to wkład własny szkoły - październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
49. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z informatyki, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
50. Udostępnienie sal Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia z informatyki, jest to wkład własny szkoły - październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
51. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z informatyki, 440 godzin 8 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
52. Udostępnienie sal Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia z informatyki, jest to wkład własny szkoły - październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
53. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z informatyki, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
54. Udostępnienie sal Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia z informatyki, jest to wkład własny szkoły - październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
55. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy I-VI, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
56. Pomoce dla nauczycieli Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka angielskiego klas I-VI i 16 uczniów  3 październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
57. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy VII-VIII, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
58. Pomoce dla nauczycieli Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka angielskiego klas VII-VIII i 16 uczniów  2 październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
59. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
60. Pomoce dla nauczycieli Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka niemieckiego i 5 uczniów  1 październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Justynowie
61. Udostępnienie sal Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia językowe, jest to wkład własny szkoły - październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
62. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy I-VI, 330 godzin 6 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
63. Pomoce dla nauczycieli Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka angielskiego klas I-VI i 48 uczniów  - październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Justynowie
64. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy VII-VIII, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
65. Pomoce dla nauczycieli Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka angielskiego klas VII-VIII i 16 uczniów  2 październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Justynowie
66. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
67. Pomoce dla nauczycieli Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka niemieckiego i 8 uczniów  1 październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Justynowie
68. Udostępnienie sal Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia językowe, jest to wkład własny szkoły - październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
69. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy I-VI, 660 godzin 12 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
70. Pomoce dla nauczycieli Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka angielskiego klas I-VI i 96 uczniów  12 październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
71. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy VII-VIII, 220 godzin 4 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
72. Pomoce dla nauczycieli Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka angielskiego klas VII-VIII i 32 uczniów  4 październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
73. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
74. Pomoce dla nauczycieli Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka niemieckiego i 16 uczniów  2 październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
75. Udostępnienie sal Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia językowe, jest to wkład własny szkoły - październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
76. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy VII-VIII, 165 godzin 3 październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
77. Pomoce dla nauczycieli Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka angielskiego klas VII-VIII i 24 uczniów  3 październik 19 wrzesień 19 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
78. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z języka hiszpańskiego, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
79. Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
80. Pomoce dla nauczycieli Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka niemieckiego i 8 uczniów  1 październik 19 wrzesień 19 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
81. Udostępnienie sal Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia językowe, jest to wkład własny szkoły - październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
82. Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy I-VI, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
83. Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy VII-VIII, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
84. Pomoce dydaktyczne Zestaw pomocy dydaktycznych do języka angielskiego - październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
85. Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy I-VI, 165 godzin 3 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
86. Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy VII-VIII, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
87. Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy I-VI, 165 godzin 3 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
88. Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy VII-VIII, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
89. Pomoce dydaktyczne Zestaw pomocy dydaktycznych do języka angielskiego - październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
90. Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy VII-VIII, 165 godzin 3 październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
91. Pomoce dydaktyczne Zestaw pomocy dydaktycznych do języka angielskiego - październik 19 wrzesień 19 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
92. Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
93. Pomoce dydaktyczne Zestaw pomocy dydaktycznych do języka niemieckiego - październik 19 wrzesień 19 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
94. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z przyrody, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
95. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z fizyki, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
96. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z przyrody, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
97. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z chemii, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
98. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z fizyki, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
99. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z geografii, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
100. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z biologii, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
101. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z przyrody, 275 godzin 5 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
102. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z chemii, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
103. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z fizyki, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
104. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z geografii, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
105. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z biologii, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
106. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z chemii, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
107. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z fizyki, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
108. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z geografii, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
109. Zajęcia rozwijające Zajecia rozwijające z biologii, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
110. Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze z geografii, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
111. Zajęcia wyrównawcze Zajecia wyrównawcze z chemii, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
112. Zajęcia wyrównawcze Zajecia wyrównawcze z przyrody, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Justynowie
113. Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze z geografii, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
114. Zajęcia wyrównawcze Zajecia wyrównawcze z chemii, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
115. Zajęcia wyrównawcze Zajecia wyrównawcze z biologii, 110 godzin 2 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
116. Zajęcia wyrównawcze Zajecia wyrónawcze z fizyki, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
117. Zajęcia wyrównawcze Zajecia wyrównawcze z chemii, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
118. Zajęcia wyrównawcze Zajecia wyrónawcze z fizyki, 55 godzin 1 październik 19 czerwiec 21 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
119. Wyposażenie pracowni Wyposażenie pracowni TIK - październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
120. Wyposażenie pracowni Wyposażenie pracowni TIK - październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Justynowie
121. Wyposażenie pracowni Wyposażenie pracowni TIK - październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
122. Wyposażenie pracowni Wyposażenie pracowni TIK - październik 19 wrzesień 19 Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze
123. Wyposażenie pracowni Wyposażenie pracowni przyrodniczej - chemia - październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Bedoniu
124. Wyposażenie pracowni Wyposażenie pracowni przyrodniczej - fizyka - październik 19 wrzesień 19 Szkoła Podstawowa w Bedoniu

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Soszka
  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2021-11-16 11:46
  • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-22 10:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4568
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-22 10:39:04