Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Świ@t bez tajemnic

Loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny, promuje łódzkie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt pn. „Świ@t bez tajemnic” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Harmonogram zajęć

 

Informacje o projekcie:

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne

 

Beneficjent: Gmina Andrespol

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 – 30.06.2018

 

Cel projektu

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczenia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Poprawa przygotowania 194 uczniów (101 kobiet, 93 mężczyzn) SP w Wiśniowej Górze do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno – zawodowym w okresie od 1.08.2016r. do 30.06.2018r. poprzez polepszenie warunków nauczania w obszarze TIK, rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, językowych i  w zakresie uniwersalnych postaw / umiejętności, tj. kreatywności i innowacyjności oraz indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym młodszymi i niepełnosprawnymi. Projekt odpowiada na problemy z RPO WŁ m.in. poprzez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych między miastem a wsią, lepsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji. Zakładając rozwój u uczniów szkoły ogólnej z woj. łódzkiego kompetencji kluczowych na rynku pracy i indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, projekt jest spójny przedmiotowo i podmiotowo z w/w celem RPO WŁ, dzięki czemu przyczyni się do jego osiągnięcia.

 

Planowane efekty

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 64 osoby (33 kobiety, 31 mężczyzn).

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 194 osoby (101 kobiet, 93 mężczyzn).

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1 szkoła.

Liczba uczniów SP w Wiśniowej Górze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym młodszych i niepełnosprawnych, u których nastąpiło zmniejszenie o min. 10% / 15% (program roczny / 2-letni) dysproporcji edukacyjnych w zakresie jęz. polskiego i zniwelowanie o min. 5% / 8% (program roczny / 2-letni) dysfunkcji rozwojowych w zakresie wad wymowy, zaburzeń procesów percepcyjnych i umiejętności społecznych w okresie realizacji projektu: 46 osób (15 kobiet, 31 mężczyzn).

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 194 osoby (101 kobiet, 93 mężczyzn)

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt IK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1 szkoła.

Liczba szkół i placówek objętych wsparciem zlokalizowanych na terenach wiejskich w okresie realizacji projektu: 1 szkoła.

Liczba osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych objętych wsparciem w programie: 46 osób (15 kobiet, 31 mężczyzn).

Liczba uczniów SP w Wiśniowej Górze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym młodszych i niepełnosprawnych objętych terapią logopedyczną, pedagogiczną, socjoterapią i zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi z języka polskiego w okresie realizacji projektu: 46 osób (15 kobiet, 31 mężczyzn).

Liczba godzin zajęć w ramach kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, przyrody oraz informatyki kształtujących kompetencje kluczowe oraz postawy / umiejętności pożądane na rynku pracy i edukacyjnym tj. kreatywność i innowacyjność dla uczniów SP w Wiśniowej Górze w okresie realizacji projektu: 2840 godzin.

Liczba godzin zajęć specjalistycznych (terapii logopedycznej, pedagogicznej, socjoterapii) oraz dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w ramach indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym młodszym i niepełnosprawnym z SP w Wiśniowej Górze w okresie realizacji projektu: 640 godz.

Liczba szkół doposażonych w pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie realizacji projektu: 1 szkoła.

 

Wartość projektu

431 043,75 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich

400 870,69 zł.

 

Lp. Rodzaj działania Opis Ilość grup Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce
1 Zajęcia z j. angielskiego Dwuletnie zajęcia z j. angielskiego (11 gr. x 2 godz. x 40 tyg.) (880 h) 11 wrzesień 2016 czerwiec 2018 SP w Wiśniowej Górze
2 Zajęcia z j. angielskiego Roczne zajęcia z j. angielskiego (6 gr. x 2 godz. x 20 tyg.) (240 h) 6 wrzesień 2016 czerwiec 2018 SP w Wiśniowej Górze
3 Zajęcia z matematyki Dwuletnie zajęcia z matematyki (10 gr. x 2 godz. x 40 tyg.) (800 h) 10 wrzesień 2016 czerwiec 2018 SP w Wiśniowej Górze
4 Zajęcia z matematyki Roczne zajęcia z matematyki (4 gr. x 2 godz. x 20 tyg.) (160 h) 4 wrzesień 2016 czerwiec 2018 SP w Wiśniowej Górze
5 Zajęcia z przyrody Dwuletnie zajęcia z przyrody (3 gr. x 1 godz. x 40 tyg.) (120 h) 3 wrzesień 2016 czerwiec 2018 SP w Wiśniowej Górze
6 Zajęcia z przyrody Roczne zajęcia z przyrody (4 gr. x 1 godz. x 20 tyg.) (80 h) 4 wrzesień 2016 czerwiec 2018 SP w Wiśniowej Górze
7 Zakup pomocy dydaktycznych Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów zajęć z j. angielskiego - sierpień 2016 wrzesień 2016 SP w Wiśniowej Górze
8 Zakup pomocy dydaktycznych Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z j. angielskiego - sierpień 2016 wrzesień 2016 SP w Wiśniowej Górze
9 Zakup pomocy dydaktycznych Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z matematyki - sierpień 2016 wrzesień 2016 SP w Wiśniowej Górze
10 Zakup materiałów eksploatacyjnych Zakup materiałów eksploatacyjnych do zajęć - sierpień 2016 wrzesień 2016 SP w Wiśniowej Górze
11 Zajęcia z informatyki Dwuletnie zajęcia z informatyki (6 gr. x 2 godz. x 40 tyg.) (480 h) 6 wrzesień 2016 czerwiec 2018 SP w Wiśniowej Górze
12 Zajęcia z informatyki Roczne zajęcia z informatyki (2 gr. x 2 godz. x 20 tyg.) (80 h) 2 wrzesień 2016 czerwiec 2018 SP w Wiśniowej Górze
13 Zakup pomocy dydaktycznych Zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK - sierpień 2016 wrzesień 2016 SP w Wiśniowej Górze
14 Zakup pomocy dydaktycznych Zakup pomocy dydaktycznych w ramach infrastruktury sieciowo usługowej - sierpień 2016 wrzesień 2016 SP w Wiśniowej Górze
15 Opracowanie projektu sieci Opracowanie projektu technicznego instalacji sieci i urządzeń - sierpień 2016 sierpień 2016 SP w Wiśniowej Górze
16 Wykonanie sieci Wykonanie instalacji sieci zgodnie z projektem technicznym - wrzesień 2016 wrzesień 2016 SP w Wiśniowej Górze
17 Administrowanie sprzętem Zakup usługi administrowania zakupionym w ramach projektu sprzętem i urządzeniami - wrzesień 2016 czerwiec 2018 SP w Wiśniowej Górze
18 Zakup materiałów eksploatacyjnych Zakup materiałów eksploatacyjnych do zajęć - sierpień 2016 wrzesień 2016 SP w Wiśniowej Górze
19 Zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne i pedagogiczne Dwuletnie terapie - logopedyczną, pedagogiczną oraz socjoterapię  (10 gr. x 1 godz. x 40 tyg.) (400 h) 10 wrzesień 2016 czerwiec 2018 SP w Wiśniowej Górze
20 Zajęcia z j. polskiego Dwuletnie zajęcia wyrównawcze z j.polskiego (2 gr. x 2 godz. x 40 tyg.) (160 h) 2 wrzesień 2016 czerwiec 2018 SP w Wiśniowej Górze
21 Zajęcia z j. polskiego Roczne zajęcia wyrównawcze z j.polskiego (2 gr. x 2 godz. x 20 tyg.) (80 h) 2 wrzesień 2016 czerwiec 2018 SP w Wiśniowej Górze
22 Zakup pomocy dydaktycznych Zakup pomocy dydaktycznych do terapii logopedycznej - sierpień 2016 wrzesień 2016 SP w Wiśniowej Górze
23 Zakup materiałów eksploatacyjnych Zakup materiałów eksploatacyjnych do zajęć - sierpień 2016 wrzesień 2016 SP w Wiśniowej Górze

 

UWAGA! Zajęcia oznaczone jako "roczne" dotyczą uczniów, którzy w związku z tokiem nauki tylko przez okres jednego roku szkolnego będą mogli brać udział w projekcie. Np. uczniowie z klasy VI w roku szkolnym 2016/2017 będą brały udział w zajęciach, ale w roku szkolnym 2017/2018 nie będą już objęte projektem, w związku z przejściem uczniów do klas VII. To samo dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 zostaną przyjęci do I klasy - uczniowie będą brali udział w projekcie jedynie przez okres jednego roku szkolnego, z uwagi na termin zakończenia projektu w 2018 r.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Soszka
  • opublikował: Paweł Pierzchałka
    data publikacji: 2021-11-16 12:15
  • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-22 10:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3648
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-22 10:40:04