Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Zmiana imion i nazwisk

Zmiana dotyczy:

 • obywateli polskich,
 • cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w RP miejsce zamieszkania.
 • cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.
 1. Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.
 2. Wniosek składa się do wybranego kierownika USC na terytorium RP.
 3. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska lub imienia mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP ze wskazaniem kierownika USC, któremu wniosek ma zostać przekazany.
 4. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
 • na imię lub nazwisko używane;
 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Wnioskodawca wskazuje, w którym urzędzie stanu cywilnego w kraju sporządzono akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana nazwiska będzie dotyczyła tego aktu. Jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dzieci Wnioskodawca wskazuje także, w którym urzędzie stanu cywilnego w kraju sporządzono akt urodzenia dziecka (dzieci).

Procedura zmiany imienia jest analogiczna do procedury zmiany nazwiska.

Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem, że

 • drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat do zmiany nazwiska dziecka potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko.

Zgoda na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Termin realizacji:

1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

Zmiana imienia i nazwiska następuje w formie DECYZJI.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Opłaty:

Opłata skarbowa

37 zł

Nr konta do wniesienia opłaty: 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020

Wymagane dokumenty:

 • Podanie zawierające uzasadnienie zmiany (podanie wg szablonu art. 11 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska) składa się:
  • osobiście
  • korespondencyjnie
  • elektronicznie (art. 63 §3a kpa)
   • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
   • przez ePUAP - elektroniczną skrzynkę podawczą UMŁ znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP
   • wniosek musi zawierać:
    1. dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe;
    2. nr PESEL Wnioskodawcy, jeżeli został nadany;
    3. adres do korespondencji;
    4. imię lub nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana;
    5. uzasadnienie, które winno wskazywać ważne powody, dla których dokonuje się zmiany imienia lub nazwiska;
    6. wskazanie kierownika USC, który sporządził akt urodzenia lub akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu;
    7. wskazanie miejsca urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;
    8. oświadczenie, że w tej samej sprawie nie składano wcześniej wniosku do innego kierownika USC lub że nie została wydana decyzja odmowna.
  • przez pełnomocnika (oświadczenie, że w tej samej sprawie nie został złożony wniosek do innego kierownika USC lub nie została wydana już decyzja odmowna składa mocodawca).

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Rostkowska
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-07-23 08:34
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:46

Dokumenty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Rostkowska
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-07-23 08:35
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7150
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-23 10:47:01