Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Zawarcie małżeństwa

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego (ślub cywilny)

Należy osobiście stawić się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Andrespolu. W trakcie wizyty ustalony zostanie termin i miejsce ślubu, po złożeniu koniecznych oświadczeń i dokumentów.

Ślub może mieć miejsce:

 • w siedzibie USC w Andrespolu
 • poza siedzibą USC – w wybranym przez Państwa miejscu na terenie gminy Andrespol
 1. Zawarcie małżeństwa przed duchownym – ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy)

Należy osobiście stawić się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Andrespolu. W trakcie wizyty należy złożyć dokumenty i oświadczenia, w efekcie czego wydane zostanie zaświadczenie (zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa), które należy dostarczyć do kościoła.

 1. Zawarcie małżeństwa za granicą

Należy umówić się na wizytę w urzędzie, w trakcie której złożone będą konieczne dokumenty i oświadczenia, w efekcie czego wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.

Informacje uzupełniające

Konieczne jest osobista wizyta obojga przyszłych małżonków, którzy składają oświadczenia o tym, że nie istnieją między nimi przeszkody małżeńskie.

Oświadczenia te mogą być złożone przed w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju, bądź przed polskim konsulem za granicą, minimum na 1 miesiąc, a maksimum na 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

Zaświadczenie do kościoła wydawane w celu zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy) ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia.

Ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego może mieć miejsce po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem USC, za dodatkową opłatą w wysokości 1000 zł. Miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewnić zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo obecnych. Przed podjęciem decyzji o możliwości udzielenia ślubu we wskazanym miejscu, kierownik USC może dokonać oceny miejsca uroczystości, by stwierdzić, czy zapewnia ono bezpieczeństwo uczestników i godną oprawę ceremonii.

Jeżeli związek małżeński zamierza zawrzeć cudzoziemiec nie posługujący się językiem polskim, powinien on składać oświadczenia w obecności tłumacza przysięgłego. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do narzeczonych. Składane do ślubu dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Termin załatwienia sprawy:

Sporządzenie aktu po ślubie cywilnym następuje w następnym dniu roboczym.

Sporządzenie aktu po ślubie konkordatowym następuje niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia z kościoła. Duchowny ma obowiązek przekazać (osobiście, korespondencyjnie) stosowne zaświadczenia przed upływem 5 dni od dnia ślubu.

Pierwszy odpis aktu małżeństwa po zawarciu związku małżeńskiego wydawany jest nowożeńcom bezpłatnie.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Andrespolu
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

Pokój nr 4, 42 213-47-17

Opłaty:

 

 

Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

Opłata za wydanie zaświadczenia:

 • do ślubu za granicą
 • o stanie cywilnym

38 zł

Opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem

1000 zł

Opłatę za sporządzenie aktu małżeństwa wnosi się na konto urzędu stanu cywilnego, który będzie sporządzał akt małżeństwa (urzędu miejsca ślubu!).

Konto do wniesienia opłaty dla Urzędu Stanu Cywilnego w Andrespolu: 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020

Wymagane dokumenty:

 • Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (dowody osobiste, paszporty)
 
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa
 

Cudzoziemcy zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce obowiązani są:

 
 • Przedstawić paszport
 
 • Złożyć odpis aktu urodzenia
 
 • Złożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo).
  Jeżeli otrzymanie w/w dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, na wniosek cudzoziemca polski sąd może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Rostkowska
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-07-23 08:27
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 14:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6496
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-20 14:29:25