Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wnioski o wydanie odpisów akt stanu cywilnego można składać do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego
  We wniosku należy określić ilość odpisów oraz jaki rodzaj dokumentu jest potrzeby:
 • odpis aktu urodzenia,
 • małżeństwa,
 • zgonu,
 • w przypadku gdy akt nie zostanie odnaleziony można uzyskać zaświadczenie o braku aktu.

We wniosku należy wskazać rodzaj odpisu:

 • skrócony
 • zupełny
 • wielojęzyczny
  oraz czy odpis ma być:
 • papierowy
 • elektroniczny
 1. Odpisy wydaje się na wniosek:
 • osoby, której akt dotyczy,
 • jej małżonkowi,
 • wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
 • zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki),
 • rodzeństwu,
 • przedstawicielowi ustawowemu,
 • opiekunowi,
 • osobie, która wykaże w tym interes prawny.

We wniosku należy wpisać cel, do jakiego niezbędny jest odpis.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Andrespolu ul. Rokicińska 126;
 • korespondencyjnie;
 • elektronicznie przez ePUAP;
 • wniosek można złożyć za pośrednictwem pełnomocnika.

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, chyba że pełnomocnictwo udzielone zostanie osobie bliskiej małżonkowi, rodzicom, dzieciom, rodzeństwu.

 • przebywając za granicą wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć za pośrednictwem konsula.

Termin realizacji:

 • jeżeli wniosek złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku:
 • jeżeli wniosek złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku;
 • Istnieje możliwość wydłużenia tych terminów z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Andrespolu
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

Pokój nr 4, 42 213-47-17

Opłaty:

Odpis zupełny

33zł

Odpis skrócony

22zł

Odpis na druku wielojęzycznym

22zł

 

 

Zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku

24zł

Opłata za pełnomocnictwo (nie dotyczy, gdy pełnomocnik jest małżonkiem, rodzicem, dzieckiem, rodzeństwem)

17zł


Nr konta do wniesienia opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Andrespolu: 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Z opłaty skarbowej zwolnione są odpisy aktów stanu cywilnego wydawane do spraw:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 • nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
 • wydania paszportu.

Dokumenty:

 • Podanie o wydanie aktu urodzenia

Szablon dokumentu

 • Podanie o wydanie aktu małżeństwa

Szablon dokumentu

 • Podanie o wydanie aktu zgonu

Szablon dokumentu

 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej
 
 • Dowód osobisty (do okazania, w przypadku składania wniosku w sposób tradycyjny)
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Rostkowska
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-07-23 08:21
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 14:28

Dokumenty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Rostkowska
 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2021-07-23 08:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7561
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-20 14:28:43