Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.andrespol.pl

Treść strony

Podatek rolny od osób fizycznych

 

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć informację w sprawie podatku rolnego IR-1 oraz załączniki ZIR-1, ZIR-2 i ZIR-3 oraz załączyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów
 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Finansowy - pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30;
wtorek w godz. 8-17;
piątek w godz. 7:30-14:30.Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Andrespol w godzinach pracy Urzędu.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów UG Andrespol

 • pok. Nr 3 - inspektor Wiesława Lauk-Kopytek (wymiar podatku) 
 • pok. Nr 3 - inspektor Ilona Soska (księgowość podatkowa)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r.  poz. 1256).
 • Cena skupu 1 kwintala żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego – na podstawie Komunikatu  Prezesa GUS. 

Uwagi:

 1. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
 2. Termin płatności podatku bądź zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty
  Podstawa prawna - art. 67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 900 ze zm.).
  Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UG.
  Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% stawki odsetek - podstawa prawna:  Uchwała Nr XXXVII/299/98 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 3. Podatek rolny można umorzyć.
  Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900).
  Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
 4. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
  Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 5. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
  I rata - do 15 marca każdego roku
  II rata - do 15 maja każdego roku
  III rata - do 15 wrzenia każdego roku
  IV rata - do 15 listopada każdego roku
 6. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów), w kasie UG lub na indywidualne konto Podatnika podane w decyzji podatkowej.

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-12-07 07:45
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-05 10:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 441
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-05 10:16