Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy oraz załączyć następujące dokumenty:

 1. Akt notarialny lub wypis z rejestru gruntu
 2. Umowę dzierżawy nieruchomości
 3. Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów: Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Finansów - pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30;
wtorek w godz. 8-17;
piątek w godz. 7:30-14:30

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Andrespolu w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

 • Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są w Uchwale Nr III/24/02 Rady Gminy w Andrespolu z dnia 4 grudnia 2002 r. roku w sprawie zwolnień z podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów UG Andrespol

 • pok. Nr 3 - inspektor Wiesława Lauk-Kopytek (wymiar podatku)
 • pok. Nr 3 - inspektor Ilona Soska (księgowość podatkowa)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

Uwagi:

 1. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.
 2. Termin płatności podatku lub zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty.
  Podstawa prawna – art. 67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm. ). Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% stawki odsetek - podstawa prawna Uchwała Nr XXXVII/299/98 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 3. Podatek od nieruchomości można umorzyć. Podstawa prawna – art. 67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
 4. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
  Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 5. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.8 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).
  Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
  Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.
 6. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy w Andrespolu:
  Bank Spółdzielczy w Andrespolu nr 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-12-07 08:26
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 14:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 747
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-30 14:21