Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia.

 

Załączniki do wniosku :

 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu na środowisko 3 egz. + wersja elektroniczna,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia 3 egz. + wersja elektroniczna,
 • wypisy z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • poświadczone przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem przedsięwzięcia oraz obejmującej obszar oddziaływania 3 egz.,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o jego braku; wymóg nie dotyczy wniosku dla dróg publicznych dla linii kolejowych oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji. (mapę oraz wypisy z rejestru gruntów mona uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, odpis z Księgi Wieczystej – Sąd Rejonowy, ul. Pomorska 21)

 

Opłaty:

Do wniosku załącza się dowód opłaty skarbowej, wniesionej w dniu złożenia wniosku, z adnotacją „dot. postępowania – decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia (nazwa, adres):

 • za wniosek – 205,00 zł,
 • za pełnomocnictwo -17,00 zł

 

Termin załatwienia sprawy:

 • około 3-4 miesięcy

 

Tryb odwoławczy:

Przysługuje: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź

– w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach za pośrednictwem Wójta Gminy Andrespol

 

Referat prowadzący sprawę:

Referat Komunalny

Urzędu Gminy Andrespol 
ul. Rokicińska 126 
95-020 Andrespol 

Podinspektor Magdalena Polit - pokój: 2

godziny urzędowania: 
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30
wtorek 8:00 – 17:00
piątek 7:30 – 14:30

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy I piętro w godzinach pracy Urzędu

 

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wybranych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, art. 104, (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późniejszymi zmianami): art. 71.1.2., art.72.1, art.73.1, art.74.1, art.3 ust.1 pkt 5) – co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia, art. 66 – zawartość raportu.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami).

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-10-29 14:14
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-05 09:46

Dokumenty

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-10-29 14:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7688
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-05 09:46:37