Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty:

 1. 2 egz. kopii mapy zasadniczej, lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1: 500 lub 1: 1000 (dla inwestycji liniowej dopuszczalne również 1: 2000) - obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar oddziaływania inwestycji oraz obszar niezbędny do analizy wniosku w odległości od terenu inwestycji nie mniejszej niż trzykrotna szerokość jego frontu, nie mniej jednak niż 50,0 m od granicy nieruchomości. Obszar do analizy nie dotyczy inwestycji celu publicznego, infrastruktury technicznej, realizacji zabudowy w gospodarstwach rolnych o powierzchni przekraczającej średnią wielkość gospodarstwa w Gminie, inwestycji produkcyjnych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach, które utracily moc z końcem 2003 r.
 2. Część graficzna sporządzona na kopii mapy jak w pkt. 1 z określeniem granic terenu inwestycji, obszaru oddziaływania inwestycji oraz planowanej lokalizacji obiektów budowlanych, których dotyczy wniosek
 3. Warunki techniczne przyłączeniowe (ew. informacja o możliwości przyłączenia) do sieci: wodociągowej, energetycznej oraz kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej jeśli jest przewidywana.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej

      Opłata   wynosi   598 zł ( zwolnienia    z   opłaty   obejmują    jedynie   wydanie  decyzji    o  warunkach   zabudowy i  o ustaleniu  lokalizacji inwestycji  celu  publicznego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego  terenu, którego wniosek dotyczy. Opłatę  skarbową  należy uiścić z  chwilą złożenia wniosku  w  kasie Urzędu  Gminy  Andrespol  (pokój  nr 1, na parterze budynku )  lub   na  rachunek   bankowy  BS  Andrespol  nr  28 8781 0006 0000 0130 2000 0020 .

 1. Uproszczony wypis z rejestru gruntów na wnioskowane działki (powierzchnia, klasy użytków rolnych, własność)
 2. Dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego oraz jego powierzchnię – jeśli przedsięwzięcie dotyczy realizacji zabudowy związanej z prowadzonym gospodarstwem rolnym
 3. Pełnomocnictwo inwestora - jeśli w jego imieniu występuje pełnomocnik
 4. Dokument potwierdzający zezwolenie na dojazd do działki poprzez inne działki – jeśli działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub drogi zarządzanej przez Gminę
 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli wniosek dotyczy inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 6. Inne, które Wnioskodawca uzna za istotne, mogące mieć wpływ na rozpatrzenie sprawy

 

Opłaty skarbowe:

Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 598 zł.

Opłaty nie pobiera się, jeżeli wniosek złożył właściciel lub użytkownik wieczysty (niezależnie od rodzaju inwestycji).

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę - 56 zł.

Pełnomocnictwo - 17 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy w Andrespolu.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Andrespol w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego - Grażyna Krawiec, pok. 24,

tel./fax nr (42) 213-24-40 w. 819.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 późn. zm.).

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-10-28 11:41
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 07:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6630
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-24 07:42:31