Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Zespół d/s Administracyjnych i Organizacyjnych

Koordynator: Iwona Rosiak

tel.: 42-213-24-40 wew. 835

e-mail: iwona.rosiak@andrespol.pl

 

Do zadań Zespołu ds. Administracyjnych i Organizacyjnych należy:

 1. organizacyjno-techniczna obsługa Rady Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, a w szczególności:
  • obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczna Rady Gminy i jej Komisji,
  • nadzór nad przygotowaniem materiałów na sesje Rady, posiedzenia Komisji, dostarczanie materiałów Radnym, sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i obsługa organizacyjna posiedzeń,
  • prowadzenie rejestrów: uchwał Rady Gminy, wniosków i opinii Komisji, interpelacji i wniosków radnych, ewidencji Radnych oraz skarg i wniosków,
  • terminowe przekazywanie do realizacji wniosków Rady oraz wniosków i interpelacji radnych,
  • udział w opracowywaniu projektów planów pracy Rady Gminy i jej Komisji, uchwał Rady Gminy oraz opracowywaniu i przedstawianiu projektów wniosków i opinii Komisji w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
  • opracowywanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady informacji , ocen i wniosków dla potrzeb Rady, a w szczególności dotyczących wykorzystywania wniosków i opinii Komisji przez organy, do których były one skierowane, prawidłowości i terminowości realizacji zapytań i wniosków radnych,
  • czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych, szczególnie wynikających z ochrony stosunku pracy radnych, przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w tych sprawach oraz pomoc instruktażowo-szkoleniowa dla radnych Rady Gminy,
  • przekazywanie uchwał Rady Gminy organom administracji rządowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz protokołów z Komisji i sesji Rady Gminy Wójtowi Gminy;
 2. współdziałanie i pomoc organizacyjno-prawna sołectwom, a w szczególności:
  • pomoc w obsłudze prawnej sołectw, obsługa organizacyjna sołectw, w tym protokołowanie zebrań wiejskich,
  • przekazywanie sołectwom uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,
  • opracowywanie w oparciu o plany jednostkowe sołectw, zbiorowych planów finansowych sołectw oraz przygotowywanie projektów budżetu Gminy w części dotyczącej Rad Sołeckich,
  • nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej Sołectw we współdziałaniu z Referatem Finansowym,
  • analizowanie uchwał podjętych przez zebranie wiejskie i sposobu ich realizacji,
  • przekazywanie uchwał i protokołów z zebrań wiejskich Wójtowi Gminy i Radzie Gminy;
 3. zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Z-cy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne;
 4. administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu;
 5. współorganizowanie referendów i wyborów rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. podejmowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami działań zabezpieczających ochronę danych osobowych w Urzędzie;
 7. wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu;
 8. realizacja zadań w zakresie oświaty, opieki społecznej, zdrowia, kultury i sportu:
  • współpraca z Kuratorium Oświaty we wszystkich sprawach dotyczących placówek oświatowych, współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w zakresie organizacji doradztwa metodycznego na terenie gminy, współdziałanie z Urzędem Wojewódzkim oraz innymi jednostkami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
  • przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek, realizacja czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
  • nadzór nad programowaniem i bieżącą realizacją zadań wynikających ze statutów Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Zdrowia POZ, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej,
  • nadzór organizacyjny nad działalnością placówek oświatowych,
  • nadzór nad organizacjami sportowymi i organizacjami pożytku publicznego;
 9. prowadzenia archiwum zakładowego Urzędu;
 10. obsługi kontroli zewnętrznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Student
  data wytworzenia: 2022-09-01
 • opublikował: Karolina Student
  data publikacji: 2022-08-31 15:22
 • zmodyfikował: Karolina Student
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-01 13:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2066
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-01 13:19:13