Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Wpis do rejestru działalności regulowane w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 152, poz 897 ) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od dn. 01.01.2012r. jest działalnością regulowana w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Andrespol prowadzi Wójt Gminy Andrespol.

 

Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne z terenu gminy Andrespol jest obowiązany do uzyskania wpisu w rejestrze.

Wpis do rejestru lub zmiana wpisu następuje po złożeniu przez przedsiębiorcę pisemnego wniosku

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej NIP
 • numer identyfikacji REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Do wniosku należy dołączyć:

Oświadczenie powinno zawierać

 • treść: „Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( Dz. U. z z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) „
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz funkcji.

Uwaga    Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia życie zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy czyli do dn. 31.12.2012r. (art. 14 ust.1 z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 152, poz 897 )

 

Wymagania i obowiązki dla podmiotów odbierających odpady komunalne

Wyciąg z ustawy z ustawa z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Art. 9d. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

   1)   posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

   2)   utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

   3)   spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

   4)   zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, o których mowa w ust. 1, kierując się koniecznością ujednolicenia wymagań dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Do czasu wydania rozporządzenia obowiązuje uchwała Nr XVII/172/11Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 20011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Art. 9e. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

   1)   przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

   2)   przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

 1. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Art. 9n. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

 1. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.
 2. Sprawozdanie zawiera:

   1)   informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

   2)   informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 1. a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
 2. b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;

   3)   liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;

   4)   wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

 

Uwaga    Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od dnia 01.01.2012r zmienia się na wpis do rejestru działalności regulowanej (patrz: wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych)

 

Do zezwoleń nieczystości ciekłych

- sporządzać i przekazywać Wójtowi Gminy kwartalne sprawozdanie w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy

Sprawozdanie zawiera:

   1)   informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Andrespol;

   2)   informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

   3)   liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

- dołączyć do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-10-29 14:32
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-29 14:36

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-10-29 14:35 przez Paweł Pierzchałka
 • zmieniono 2020-10-29 14:36 przez Paweł Pierzchałka

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6920
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-29 14:36:28