Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik: Małgorzata Woźniak

tel.: 042-213-24-40 wew. 853

e-mail:kadry@andrespol.pl

 Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

 1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Z-cy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne.
 2. Administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu.
 3. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i Kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.
 4. Organizowanie referendów i wyborów rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie organizowania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności.
 7. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych.
 8. Prowadzenie i aktualizacja kartoteki ewidencyjno-adresowej mieszkańców gminy.
 9. Podejmowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami działań zabezpieczających ochronę danych osobowych w Urzędzie.
 10. Prowadzenie kart pojazdów i paliw dla pojazdów i urządzeń  Urzędu i Ochotniczych Straży Pożarnych.
 11. Wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu.
 12. Prowadzenie tajnej kancelarii.
 13. Realizacja zadań w zakresie oświaty, kultury i sportu:
 14. współpraca z Kuratorium Oświaty we wszystkich sprawach dotyczących placówek oświatowych, współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w zakresie organizacji doradztwa metodycznego na terenie gminy, współdziałanie z Urzędem Wojewódzkim oraz innymi jednostkami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
 15. przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek, realizacja czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 16. nadzór nad programowaniem i bieżącą realizacją zadań wynikających ze statutów Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej,
 17. nadzór organizacyjny nad działalnością placówek oświatowych
 18. nadzór nad organizacjami sportowymi i organizacjami pożytku publicznego.
 19. W zakresie obrony cywilnej:
 20. czynności związane z obronnością i obroną cywilną realizowane są w zakresie ustalonym w przepisach dotyczących powszechnego obowiązku obrony i innych przepisach szczególnych, a także powierzone przez Szefa Wojewódzkiego i Gminnego Obrony Cywilnej oraz inne uprawnione organy,
 21. prowadzenie spraw związanych z obronnością państwa,
 22. przygotowanie organów gminy do działania w podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny i innych zagrożeń,
 23. przygotowanie Obrony Cywilnej dla zapewnienia w czasie wojny obrony ludności oraz dóbr materialnych i dóbr kultury przed skutkami działań wojennych, jak również do udziału w czasie pokoju w akcjach związanych ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych, likwidację większych awarii i katastrof, świadczenia na rzecz sił zbrojnych i obrony kraju związanych z administrowaniem rezerwami osobowymi, pokojowym uzupełnieniem wojsk oraz zabezpieczeniem ich rozwinięcia, prowadzenie gospodarki materiałowej dla potrzeb Obrony Cywilnej gminy, prowadzenie gminnego programu mobilizacji,
 24. prowadzenie nadzoru w zakresie zabezpieczenia tajemnicy pań­stwowej i służbowej.
 25. W zakresie obsługi informatycznej Urzędu:
 26. administrowanie systemem informatycznym Urzędu Gminy,
 27. tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg obowiązujących przepisów,
 28. zapewnienie bezproblemowego działania systemu informatycznego Urzędu (modernizacja i naprawa sprzętu komputerowego leżące w zakresie możliwości technicznych, z wyłączeniem sprzętu objętego gwarancją),
 29. instalowanie nowo zakupionego sprzętu oraz programów komputerowych,
 30. prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Urzędu,
 31. konfiguracja poczty elektronicznej,
 32. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych funkcjonujących i wprowadzanych do użytkowania,
 33. współpraca z Pełnomocnikiem Wójta d/s Ochrony Informacji Niejawnych oraz Inspektorem Ochrony Danych.

Metryka

 • opublikował: Michał Świderek
  data publikacji: 2020-06-02 13:20
 • zmodyfikował: Paweł Pierzchałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4641
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-30 13:18:21