Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Andrespol

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: archiwum.andrespol.pl

Treść strony

Działalność gospodarcza

Od dnia 1 lipca 2011r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej regulujące podejmowanie, wykonywanie i zakończenia działalności gospodarczej. Od dn. 01.01.2012r. wójt, burmistrz lub prezydent miasta przestał być organem ewidencyjnym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej utworzona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zwana w skrócie „CEIDG” prowadzona w systemie teleinformacyjnym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

CEIDG jest rejestrem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Wpis do CEIDG następuje po złożeniu poprawnie wypełnionego wniosku CEIDG-1.

 1. Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreśleniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

  Osoba fizyczna składa wniosek CEIDG-1 za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

 2. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z formularzem, o którym mowa w punkcie 1, w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

- osobiście

- wysłany listem poleconym, wówczas własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza

Organ Gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek oraz potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła go do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Miejsce złożenia wniosku CEIDG w Urzędzie.

Wnioski CEIDG-1 składane osobiście przyjmowane są w Referacie USC Spraw Obywatelskich i  Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Andrespol – pokój 4 - w godzinach pracy urzędu.

 

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat – art. 13 ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

 

Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG.

 

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy


Udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców wpisanych do rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Wójta Gminy Andrespol, którzy zakończyli działalność gospodarczą przed 31.12.2011r

Udzielenie informacji pisemnej następuje na wniosek zainteresowanego i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17, - zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa - art. 217 i 218 (Dz.U z 2020r poz. 256 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej- zał. cz. II pkt 21 ( Dz.U. 2020.1546 z późn. zm.)

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-10-21 11:44
 • zmodyfikował: Michał Świderek
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 14:26

Dokumenty

Metryka

 • opublikował: Paweł Pierzchałka
  data publikacji: 2020-10-21 11:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7929
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-20 14:26:56